Zobrazení: 3216

Volnočasová aktivita ve vodním prostředí v AC Baluo 

Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením či znevýhodněním mají možnost se díky projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji zúčastnit základní plavecké výuky. Rodiče dětí a žáků často čelí negativnímu přijetí do běžných plaveckých kurzů. Je to převážně způsobené nevědomostí instruktorů, jak tyto děti zapojit. Druhý z negativních faktorů je pro některé děti, žáky a studenty příliš velký počet dětí ve skupině, například pro děti s autismem či poruchou autistického spektra je to značný problém. Proto došlo ke spolupráci projektu a aplikačního centra Baluo (AC Baluo), kde AC Baluo nám umožňuje využívat jejich prostor na bazéně.
Jedná se o základní plavání, které je primárně určeno pro děti, žáky a studenty se specifickými potřebami. Výhodou je, že se k nám mohou připojit i rodinný příslušnici bez handicapu. V současné době navštěvuje plavání 22 klientů z řad dětí, žáků a studentů, kteří jsou rozděleny do několika skupin, podle druhu a míry postižení. Do plaveckého kurzu chodí převážně dětí s tělesným, mentálním postižením a v současné době je i zvyšující trend dětí a žáků s autismem a poruchou autistického spektra. S dětmi a žáky pracují vyškolení instruktoři a studenti aplikované tělesné výchovy (ATV) nebo aplikované pohybové aktivity (APA) v rámci svých praxí. O plávání je veliký zájem, bohužel jsme často limitování počtem dětí, žáku a studentů, kteří často potřebují individuální výuku.


Mgr. Klára Botková
Mgr. Eliška Vodáková

 

GYMNASTIKA
Kroužek všestranné pohybové přípravy je realizován od podzimu 2017 za podpory projektů, za jehož vedení odpovídá tým odborníků z katedry aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. První myšlenky o vzniku pohybového kroužku zaměřeného na základní gymnastiku pro všechny (včetně dětí či žáků se zdravotním postižením) však pochází z roku 2016, kdy jsem čerpala zkušenosti v oboru v zahraničí, především ve Finsku. Pojem gymnastika pro všechny ve Finsku znamená, že je gymnastické cvičení zpřístupněno všem bez rozdílu věku, pohlaví či zdravotního znevýhodnění, což se plně neshoduje s definicí gymnastiky pro všechny v České republice.
V současné době kroužek navštěvuje přibližně jedna desítka dětí ve věku mladšího školního věku především s diagnózou poruchy autistického spektra či jiným mentálním postižením nebo tělesným znevýhodněním. Tato skupina je doplněna také o děti bez postižení, často rodinné příslušníky. Ve většině případů se tedy cvičení účastní i rodiče či “zdraví” sourozenci dětí. Kroužek má tedy charakter a prvky odlehčovací služby, které na území Olomouce všeobecně chybí. Zvýšené personální nároky na instruktorský tým řešíme zařazováním dobrovolníků a studentů, kteří pocházejí z řad oborů aplikovaných pohybových aktivit nebo fyzioterapie.
Přesah odborné stránky do fyzioterapie velmi oceňuji a doporučuji všem, kteří realizují podobně orientované pohybové cvičení. Pohybový kroužek je realizován v krásných a hlavně plně vyhovujících a bezbariérových, prostorech Aplikačního centra BALUO, které se nachází v areálu Fakulty tělesné kultury UP v olomouckém Neředíně. Po úspěšném cvičení je pro děti skákání na trampolíně největší odměnou. Přes čelní stěnu tělocvičny se rozprostírá lezecká stěna až do výšky stropu, kterou taktéž využíváme a dětem tak poskytujeme nevšední zážitky. Cvičení zpestřují atraktivní a hlavně inkluzivní pomůcky vyrobené českou firmou Jipast. S touto firmou na základě dosavadní velmi dobré spolupráce právě v rámci tohoto kroužku a ověření využitelnosti pomůcek zakoupených z projektu OPVVV plánujeme hlubší spolupráci s přesahem do inkluzivní TV na základních a středních školách. Některé pomůcky však doporučujeme i školám mateřským. Pomůcky jsou nejen bezpečné, ale i lehké na přenášení a mají mnoho způsobů využití. Realizovat cvičení v takto zařízených prostorech je zkrátka radost. Díky tomu jsme schopni pohybové gymnastické nástroje opravdu rozšířit na komplexní rozvoj pohybové gramotnosti, které prozatím pro lepší srozumitelnost laické veřejnosti označujeme jako všeobecnou pohybovou přípravu.
Myšlenka, že gymnastika je motorický pilíř všech pohybových aktivit, ovlivňuje obsahové zaměření kroužku. Cvičení je zaměřeno na zdokonalení a rozvoj základních lokomocí (chůze, běh, poskoky aj.) a jednoduché prvky akrobatické gymnastiky (kotouly vpřed, přemety stranou). Vhodnými cviky se snažíme podpořit správné držení těla dětí a posilujeme svaly hlubokého stabilizačního systému. Nezapomínáme ani na řádné protažení či rovnovážné, koordinační cvičení. Důraz je kladen na správné provedení každého cviku včetně adekvátní dopomoci. Součástí cvičení je míčová průprava, různorodé pohybové hry a hlavně zábava zprostředkovaná pohybem.


Mgr.Michaela Veličková