Slide background
pro pracovníky
v oblasti APA

AKTIVNĚ

Hýbej se, buď aktivní!

FLEXIBILITA

Buď připravený pružně reagovat.

VŠE JE MOŽNÉ

Téměř vše je možné.

SPOLUPRÁCE

Spolupracuj s dalšími odborníky.

VZDĚLÁNÍ

Stále se vzdělávej!

DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví není nevolnictví.

PŘIZPŮSOBIVOST

Hledej řešení jak věci zvládnout, přizpůsobuj podmínky.

IDENTIFIKOVAT VLASTNOSTI

Nepodceňuj ani nepřeceňuj.

BEZPEČNÉ AKCE

Snaž se vždy zajistit naprostou bezpečnost všech zúčastněných.

JINAKOST JAKO NORMA

Jinakost vnímej jako normu, nikoli jako překážku.

loga program ERDF krtek

Název projektu: Krtek v síti
Číslo projektu: 22410220037
Název operačního programu: OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013
Název prioritní osy: Podpora socio-kultúrneho a hospodářského rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Číslo oblasti podpory: 1.2

Název oblasti podpory: Spolupráce a sieťovanie

Obecné informace

Časopis APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V TEORII A PRAXI (zkráceně APA v teorii a praxi) je odborným časopisem s recenzovanou sekcí "APA v teorii" vydávaný 2x ročně Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Časopis vznikl se záměrem propagace APA jako kinantropologické disciplíny, profese a sféry zájmu i vědeckého bádání v oblasti pohybových aktivit osob se speciálními potřebami (převážně zdravotním postižením). Redakční rada časopisu vnímá potřebu systematické propagace příkladů dobré praxe, metodických návodů a řešení pro učitele, instruktory či trenéry.

Z těchto důvodů čtenáři naleznou v sekci APA v praxi následující pravidelné rubriky: (a) Osobnost v oblasti APA, (b) Informace o projektech, (c) APA v praxi, (d) Jak na to...., (e) Řekněte to jinak, a (e) Informace ze zahraničí

Recenzovaná sekce časopisu má za cíl poskytnout odpovědi na otázku PROČ a JAK jisté principy, aktivity či intervence v oblasti APA fungují a jiné nefungují. V této části čtenáři najdou výzkumné a teoretické články zaměřující se na: (a) popis vybraných fenoménů v oblasti APA, (b) zkoumání vztahů podmínek a činitelů v APA, (c) zjišťování efektivity APA programů, i (d) zamyšlení nad podstatou, významem a smyslem APA.

V neposlední řadě čtenáři naleznout také recenze českých i zahraničních knižních publikací v oblasti APA a výběr abstraktů vědeckých článků se zaměřením na APA.

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. (Předseda redakční rady)

Popis časopisu

Časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je součást projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacíh, kde jsme se zavázali, že vytvoříme ucelenou informaci o stavu pohybových akitivt dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Se souhlasem kontrolních mechanismů MŠMT (který jsme získali při opakované kontrole, která hodnotila projekty Centra APA bez připomínek a zároveň pozitivně komentovala způsoby řešení a vedení projektu) jsme zvolili formu časopisu jako nejvhodnější pro naplnění výše uvedeného výstupu projektu.

Články publikované v časopise mohou být spoluvytvářeny ve spolupráci s jinými subjekty, dalšími projekty apod. V tomto případě je pak další podpora uvedena přímo v textu články. Samotný časopis a informace v něm jsou však plně výstupem projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit, včetně všech formálních náležitostí příslušících kvalitnímu odbornému časopisu. Každý článek v teoretické části (bez ohledu na spolupodporu dalších projektů) je hodnocen vždy dvěma recenzenty. Celá práce redakce, garantů rubrik, veškerá agenda, komunikace s vydavatelstvím apod. je opět výstupem výše uvedeného projektu. Díky podpoře ESF a rozpočtu ČR je tedy možné efektivně a účelně vynaložené prostředky využít pro produkt, který ohodnotila komise světové databáze EBSCO a zařadila jej do svého seznamu od roku 2011.

Bibliografická identifikace:

ISSN: 1804-4220 (on-line verze)

Vydavatel: UP v Olomouci. K vydání připravila FTK UP v Olomouci, Katedra aplikovaných pohybových aktivit ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Ondřej Ješina (hlavní řesitel projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit)

Pokyny autorům recenzovaných příspěvků

Publikační styl

Standard časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je založen na publikačním stylu Americké psychologické asociace - Publication Manual of the American Psychological Association, 5th edition, 2001. (viz. http://www.apastyle.org). Hlavním jazykem časopisu je čeština. Název článku, abstrakt a klíčová slova jsou publikována také v angličtině

Formátování textu
Soubor příspěvku musí být ve formátu souboru Microsoft Word (.doc nebo .docx). Text má jednoduché řádkování, je zarovnaný doleva, používá dvanácti bodový font Times New Roman a všechny ilustrace, obrázky a tabulky jsou umístěny na samostatné stránky, spíše než uvnitř textu. Maximální povolená délka příspěvku je 15 stran celkem.

Abstrakt a klíčová slova
Doporučená délka abstraktu je 400 slov a nesmí přesáhnout 500 slov. Pokud je to možné, musí být abstrakt strukturován do následujících částí: VÝCHODISKA, CÍLE, METODIKA, VÝSLEDKY (včetně relevantní statistiky) a ZÁVĚRY. Autoři musí uvést 3 až 10 klíčových slov.

Struktura příspěvku
Výzkumný článek musí být strukturován následujícím způsobem: (a) ÚVOD, (b) METODIKA, (c) VÝSLEDKY, (d) DISKUZE, (e) ZÁVĚRY, (f) REFERENČNÍ SEZNAM. Názvy kapitol musí být napsány velkými písmeny a zarovnány doleva.

Tabulky a obrázky
Tabulky a obrázky budou umístěny na samostatných stránkách, spíše než uvnitř textu. Obrázky a ilustrace (pokud možno ve vysokém rozlišení; např.: nekomprimovaný TIFF) by měly být nahrány spolu s příspěvkem jako doplňkové soubory a názvy těchto souborů by měly obsahovat číslo obrázku (např.: figure01.jpg, figure02.tiff). V textu umístěte nad každou tabulku a obrázek identifikaci. Identifikace je zarovnaná doleva a sestává z popisku (např.: TABLE 1, Fig. 1) na prvním řádku a názvu tabulky nebo obrázku začínajícím na dalším řádku.

Referenční seznam
Reference jsou umístěny na konci příspěvku v abecedním pořadí a musí být v souladu s APA publikačním stylem (viz příklady). Pro reference nelze nikdy použít poznámky pod čarou. Pečlivě překontrolujte reference, abyste se ujistili, že jsou správně a zařazeny pouze v případě, že jsou citovány v textu. Uvedeny mohou být pouze reference, které byly publikovány nebo jsou přijaty k publikování. Kde je to možné, musí být uvedena URL adresa odkazující na referenci.

Příklady:
NEPERIODIKA (knihy, závěrečné zprávy, monografie, brožury)
Autor, A. A. (rok). Název práce. Místo: Vydavatel.
Např.:
Thomas, J. R., & Nelson, J. K. (2001). Research methods in physical activity (4th ed.). Champaign: Human Kinetics.

ČÁST NEPERIODIKA (kapitoly knih, sborníky)
Autor, A. A., & Autor, B. B. (rok). Název kapitoly. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Název knihy (pp. strany). Místo: Vydavatel.
Např.:
Parsonson, B. S., & Baer, D. M. (1992). The visual analysis of data and current research into the stimuli controlling it. In R. Kratochwill & J. R. Levin (Eds.), Single-case research design and analysis: New directions for psychology and education (pp. 15-40). Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum Associates.

PERIODIKA (články v časopisech)
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (rok). Název článku. Název Periodika, ročník(číslo), strany.
Např.:
Sigmund, E., Frömel, K., & Neuls, F. (2005). Physical activity of children and youth: Evaluation guidelines from the viewpoint of health support. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 35(2), 59-68.

Karneval APA

Karneval APA

7. 4. 2017

Web

Konference APA

Konference APA

  18. – 19. 5. 2017

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2017

Web

Expedice PřesBar

  5. – 14. 5. 2017

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

2018

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

22. 1. - 4. 2. 2018

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Vánoční punčování

Vánoční punčování

Prosinec 2018

Fotky

Jesina webOdborný garant projektu

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599

Kudlacek webMetodik - TV

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 361

snoblova webOdborný týmový koordinátor

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356

Jesinova webMetodik - TP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 039, Mobil: +420 608 784 887

incognito2Metodik - MP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 775 055 407

Janecka webMetodik - ZP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 355

incognito2Metodik - SP

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 355

incognito2Metodik - auti

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 359

Vyhlidal webMetodik - dlouhodobě nemocní

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356

incognito2Metodik - kombi

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 359

incognito2Metodik - outdoor

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170

incognito2Metodik - sport

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 737 331 905

Lehnertova webMetodik - reha

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 004

Visna webP. R.

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 358

incognito2P. R.

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 151

incognito2Webmaster

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 041

incognito2Tlumočník

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 362, Mobil: +420 775 307 508

incognito2pÁPÁ hrátky

 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 725 044 251

Jméno a příjmení(*)
Neplatný vstup

Email(*)
Neplatný vstup

Kategorie(*)
Neplatný vstup

Volný čas
Neplatný vstup

Sport
Neplatný vstup

Školní TV
Neplatný vstup

Vysokoškolská studia - Zájemci o studium
Neplatný vstup

Zpráva(*)
Neplatný vstup

(*)
Neplatný vstup

(*)
Neplatný vstup

brenek web

Newman school web

alpina logo2

EUFAPA web

hsclogo web

logo caspv

caapa web

etotem web

centrum semafor web

vozka logo

paraple web

jiplast web

logo open

Řád půjčovny
Rad pujcovny web1 Rad pujcovny web2
Ceník
Cenik pujcovna 2015 1 Cenik pujcovna 2015 2
On-line rezervace

Před vyplněním formuláře si prosím zkontrolujete ve vedlejší záložce "Přehled rezervací", zda již nejsou v požadovaném termínu všechny počty kusů vyčerpány. Celkový počet pomůcek na fakultě.
Poplatek za nájem sportovně-kompenzačních pomůcek je využit výhradně na pokrytí nákladů spojených s opravami. Jedná se o amortizační poplatek, ze kterého nemá vypůjčitel žádný zisk.
Jméno(*)
Neplatný vstup

Příjmení(*)
Neplatný vstup

E-mail(*)
Neplatný vstup

Telefon
Neplatný vstup

Doba výpůjčky
Od(*)
Neplatný vstup

Do(*)
Neplatný vstup

Pomůcka
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

Počet kusů
Neplatný vstup

(*)
Neplatný vstup

Přehled rezervací

Přehled rezervací

OdDoPomůcky
20.01.201827.01.2018Monoski 36
07.02.201810.02.2018Monoski 36
02.02.201811.02.2018Monoski 36
13.08.201728.08.2017Ozvučený míč goalball
11.06.201711.06.2017Boccia outdoor
11.06.201711.06.2017Handbike silniční
10.03.201712.03.2017Psychomotorický padák
08.02.201710.02.2017Monoski 36
05.02.201710.02.2017Monoski 36
24.02.201726.02.2017Monoski 30
08.08.201615.08.2016Handbike silniční
11.07.201621.06.2016Handbike silniční
19.06.201608.07.2016Handbike silniční
06.08.201613.08.2016Kin-ball outdoor
03.06.201605.06.2016Handbike silniční
03.06.201605.06.2016Handbike horský
29.02.201630.03.2016Monoski 38
02.03.201605.03.2016Monoski 36
21.12.201521.01.2016Monoski 40
27.02.201605.03.2016Monoski 30
27.02.201605.03.2016Monoski 30
19.10.201520.10.2015Handbike horský
09.10.201511.10.2015Kin-ball outdoor
Výsledky 1 - 23 z 23

logolinkESF

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci