UP logo

logo APA webCentrum APA

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

fb web  youtube web 
Vysokoškolské studium ATV a APA
Praxe a staze
Programy/Semináře/Konference

U-FIT (2013 - 2015)

Lidé se zdravotním postižením mají 3krát menší pravděpodobnost, že budou fyzicky aktivní a dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou obézní, než populace bez postižení (CDC, 2009). Jsou nedostatečně zastoupeny i v hlavním proudu prostředí fitness. Mnoho manažerů a lektorů fitness center nemají důvěru pro práci s lidmi se zdravotním postižením a to ještě zhoršuje nedostatek povědomí mezi zaměstnavateli, osobami se zdravotním postižením a jejich rodinami, přestože jde o výhody, které lze získat z jejich účasti. Řada faktorů k tomu přispívá, včetně: odborná příprava profesionálů a provozní dohled a postoje zaměstnanců, zaměstnavatelů a společnosti jako celku (Mulligan et al, 2012). O vzdělávacích programech odborného vzdělávání a přípravy pro fitness profesionály s dostatečnými znalostmi, kompetencemi a dovednostmi k práci s lidmi se zdravotním postižením hovoří Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (2006), která říká, že smluvní státy by měly: a) podpořit jejich zapojení do běžných sportovních aktivit; poskytovat příležitost organizovat, rozvíjet a podílet se v oblasti sportovních a rekreačních aktivit pro osoby se zdravotním postižením a zajistit rovný přístup k rekreaci a volnočasovým aktivitám.

Tento projekt E-FIT-W je založen na práci dvou předchozích projektů EIPET a APAVET a iniciativou Xcessible a Cara centra.

Stránky projektu.

Hlavní řešitelé projektu za FTK: Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.; Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

 

VIPER (2013 - 2015)
Cíle projektu
• Předávat filozofii, model školení ITTralee (FIT pro práci), pro širší evropské publikum, poskytovatelům odborného vzdělávání a zaměstnavatelům a to prostřednictvím sociálních partnerů s cílem zlepšit přístup k činnostem, v oblasti fitness, pro osoby se zdravotním postižením.
• Kriticky zkoumat a předávat kompetence a dovednostní rámec znalostí, vzdělávací program a vývoj modelu vytvořeného v ITTralee.
• Zvýšení atraktivnosti, kvality a provedení odborného vzdělávání a přípravy, konkrétně FIT tím, že zajistí srovnání se skutečným pracovním prostředím.
• Zjištění, sledování a předvídání potřeb pro možnosti začleňování osob se zdravotním postižením do oblasti fitness, vyrovnání s prioritami programu celoživotního vzdělávání a programu ES pro nové dovednosti a pracovní místa.
• Sladění nabídky dovedností s potřebami trhu práce.
• Být nápomocný při vytváření Evropy, kde lidé se zdravotním postižením mají přístup ke službám ve fitness sektoru srovnatelné s intaktními občany, v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a s našimi cíli UNESCO.
• Projekt je zaměřen na oblast podpory získávání klíčových kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě osob, které pracují s dětmi. VIPER vznikl na Univerzitě Gloucestershire (Velká Británie), kde je jako kurz 'Volunteers in Play' akreditován SkillsActive (Sector Skills Council).
• Po úspěšném ověření v Británii se nyní projekt rozšiřuje do dalších evropských zemí. Kromě České republiky jsou zapojené země Itálie (CESIE), Turecko (Dumlupinar University Kutahya), Rakousko (Hafelekar Consulting Ltd), Maďarsko (Rogers Foundation for person Centred learning) a Portugalsko (Tokium Networks).
• Cílem projektu VIPER je přenést a upravit britský vzdělávací kurz pro přípravu dobrovolníkův oblasti herních činností dle národnostních specifik a potřeb. Výsledkem bude tvorba kvalitního akreditovaného vzdělávacího kurzu s vícejazyčnými studijními materiály pro poskytování odborného vzdělávání a přípravy dobrovolníků. Kromě zlepšení podmínek pro výchovu dětí projekt předpokládá pozitivní dopad na zaměstnanost, rozvoj aktivního občanství a dobrovolnictví.
• Projekt je spolufinancován evropským programem Leonardo da Vinci.
Stránky projektu.
Hlavní řešitel projektu za FTK: Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.

 

Wilderness therapy in 4V (2015)
Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na představení a šíření metody wilderness therapy (WT) v oblasti Visegrádské čtyřky V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Jádrem metody wilderness therapy je využívání expedic a výprav do divočiny, přírody s cílem terapeutické intervence. WT se zaměřuje na problematickou mládež, mladé recidivisty, drogově závislé a další problematické skupiny.
Projekt měl tři fáze:
1. Konference (10. – 11. 4. 2015, Olomouc) a vytvoření sítě spolupracujících organizací v resocializačních procesech. Dvoudenní konference poskytne prostor pro představení partnerů a jejich metod práce. Výsledky budou sumarizovány a publikovány.
2. Cílem druhé fáze je představení WT v regionu V4. Systematický přístup k této metodě doposud v tomto regionu schází. V rámci druhé fáze bude zorganizován sedmidenní výcvik WT (27. 6. – 3. 7. 2015, Bukovské Vrchy) pod vedením experta z britské organizace Wilderness Therapy Foundation. Účastníci si metodu wilderness therapy vyzkouší prakticky. Své zkušenosti účastníci aplikují ve třetí fázi projektu.
3. Ve třetí fázi projektu proběhnou dvě důležité aktivity. Účastníci využijí získané dovednosti do praxe a uspořádají pro své klienty krátký outdoorový výlet. Získané zkušenosti z aplikování nových metod budou prodiskutovány a porovnány na závěrečném setkání. Jednodenní workshop povede k vytvoření doporučení pro užívání metody WT v regionu V4. Získaná data budou publikována v rámci odborného článku.
Stránky projektu.
Hlavní řešitel projektu: Mgr. Michal Petr

 

 

EUSAPA (European Standards in APA) (2008-2010)
Projekt byl vytvořen v souladu s cíli Evropské federace APA – „…vytvořit spolupráci mezi evropskými zeměmi v oblasti pohybových aktivit přínosnou pro všechny bez ohledu na schopnosti…“. Využitím speciální metody, skládající se z osmi metodických kroků, by měl projekt zlepšit dostupnost služeb APA na místní i na evropské úrovni.
Hlavní cíle projektu jsou: (a) Popis profesních kompetencí v každé ze tří oblastí APA: 1) aplikovaná tělesná výchova; 2) aplikované sporty a rekreace; 3) aplikované pohybové aktivity v oblasti rehabilitace. (b) Zjistit potřeby pro každou z výše uvedených oblastí APA v jednotlivých zemích. (c) Vymezit akademické standardy (specifikovat kompetence a studijní výstupy) ve třech zmiňovaných oblastech APA a vytvořit mezinárodní akademický rámec, který zajistí kvalitu přípravy profesionálů v oblastech APA na evropské úrovni. Partnery tohoto projektu jsou: Univerzitou Palackého v Olomouci (ČR); University of Jyväskylä (Finsko); Swedish Development Centre for Disability Sports (Švé ;dsko); Catholic University Leuven (Belgie); Joseph Fourier University (Francie); University of Coimbra (Portugalsko); The Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw (Polsko); Latvian Academy of Sport Education (Lotyšsko); Institute of Technology Tralee/CARA Adapted Physical Activity Centre (Irsko); Loughborough University, Peter Harrison Centre for Disability Sport (Velká Británie); a European Federation of Adapted Physical Activities. Tento projekt je financován evropskou agenturou EACEA v rámci programu Erasmus (LLP 2007-2013).
Více informací o projektu naleznete na www.eusapa.eu
Hlavní řešitel projektu: Doc. Martin Kudláček, Ph.D.

Podpora integrace dětí s tělesným postižením ve školní tělesné výchově prostřednictvím "Centra pohybových aktivit" (2006-2008)
Cílem tohoto projektu bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt byl primárně zaměřen na řešení problematiky integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Snahou bylo zlepšení současné situace a připravení podmínek pro integraci. Obsahem projektu bylo školení pedagogických pracovníků, vydání metodických materiálů na podporu integrace, spolupráce se speciálně pedagogickými centry a pořádání programu Paralympijský školní den, v rámci kterého byli žáci, studenti a učitelé seznámeni s problematikou života a s portu osob s postižením. Tento projekt (CZ.04.1.03/3.1.15.3/0159) byl podpořen prostředky ESF a MŠMT České republiky. V rámci tohoto projektu jsme proškolili 1902 žáků základních škol (osob v počátečním vzdělávání), kteří byly zařazeni do programu s názvem Paralympijský školní den. V rámci školení pedagogických pracovníků jsme proškolili 205 pedagogických pracovníků. Spolupracovali jsme se šesti základními školami, na kterých se vzdělávají individuálně integrovaní žáci s tělesným postižením. Na těchto školách byla pilotně ověřována individuální integrace v TV se zapůjčením kompenzační ;ch pomůcek a za podpory řešitelského týmu projektu.
Hlavní řešitel projektu: Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

 

2007-2009 EIPET (European Inclusive Physical Education Training)
Cílem tohoto projektu je zlepšení úrovně integrované tělesné výchovy. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením standardů na kompetence učitelů tělesné výchovy ve vztahu k integrované školní TV. Dalším krokem bude příprava návrhu modulu povinné ATV pro studenty učitelství TV a sportu. Obdobný modul s dotací 5 ECTS mají v současnosti na Institute of Technology v Tralee, které je hlavním garantem tohoto projektu. Společně s IT Tralee a Univerzitou Palackého v Olomouci (katedra APA) na projektu participují také partneři z Litvy (Academy of Physical Education), Velké Británie (Sports Coach UK) a Irska (Institute of Leisure and Amenity Management Ireland). Tento projekt je financován irskou agenturou Léargas v ;rámci programu Leonardo da Vinci (LLP 2007-2013).
Řešitelé za FTK UP v Olomouci: Doc. Martin Kudláček, Ph.D. a Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

2004-2006 PSD (Paralympic School Day)
Paralympijský školní den (PŠD) je vzdělávací projekt, který má za cíl informovat děti o problematice paralympijských sportu a o osobách se zdravotním postižením. K tomu slouží různé aktivity, mezi než patři například setkání a interakce s paralympioniky či vyzkoušení paralympijských sportu. Paralympijský školní den se v prvé řadě zaměřuje na zlepšení postojů k osobám se zdravotním postižením (Kudláček et al., 2008). Cílovou skupinou jsou děti mezi 8 a 15 lety. Do programu je s drobnými modifikacemi možné zapojit také mladší či starší děti a programu se mohou plnohodnotně účastnit také děti se speciálními vzdělávac&iacu te;mi potřebami.
Partnery tohoto projektu byli: Univerzita Palackého v Olomouci (ČR); Swedish Development Centre for Disability Sports (Švédsko); Catholic University Leuven (Belgie); Latvian Academy of Sport Education (Lotyšsko); Universtity of Koblenz (Německo); Aristotle University Thessaloniki/Serres (Řecko) a Mezinárodní paralympijský výbor (International Paralympic Committee). Tento projekt byl financován evropskou agenturou EACEA (“JOINT ACTIONS” - Leonardo da Vinci, Socrates, Youth and Culture 2000).
Více informací o projektu naleznete na http://www.paralympic.org/release/Main_Sections_Menu/Education/PSD.html
Řešitelé za FTK UP v Olomouci: Doc. Martin Kudláček, Ph.D., Mgr. Iva Machová, Ph.D. a Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Centrum APA
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Další informace

Partneři Centra APA

OPVK hor logolink

Design, code: Mgr. Jiří Veverka  |  Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci