logo FTK UP
logo APA projekt

Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

fb web  location web  yout web

Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) vzniklo v roce 2018 jako součást Implementace krajského akčního plánu (IKAP) Olomouckého kraje. Sídlí na FTK UP v Olomouci a detašovaném pracovišti SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc. V současné době je RC APA financované Olkrajem v rámci projektu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“.

RC APA se primárně věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice aktivního zapojení dětí, žáků a studentů do školních i mimoškolních pohybových aktivit. Je partnerskou organizací pro PPP a SPC Olomouckého kraje a tím i pro rodiče žáků se SVP. Koordinuje a realizuje podporu materiální i personální, poskytuje metodické materiály, realizuje tématické semináře a workshopy.

Aktivity RC APA nejsou legislativně vymahatelné, jsou bezplatné a jsou poskytovány v souladu s právními normami a standardy.


Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D.

Tel.: 735 166 550
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Judo, úpolové a psychomotorické aktivity


Mgr. Eliška Vodáková

Tel.: 728 061 720
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Plavání, vodní aktivity, dechové cvičení, volnočasové aktivity


Mgr. Markéta Hajduková

Tel.: 605 214 592
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Zdravotní tělesná výchova, volnočasové aktivity, jóga, volejbal, Nordic walking


Mgr. Adam Jarmar

Tel.: 773 511 051
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Lyžování, snowboarding, monoski, outdoorové pohybové aktivity

Rozšířené činnosti projektu podporované Olomouckým krajem, konkrétně Odborem školství a mládeže, se zaměřují i na kariérové poradenství ve středním vzdělávání (zaměření na dvou a tříleté učební obory). 

Projektovým záměrem tedy bylo:

podporovat karierové poradce na vybraných školách. Celkem se bude jednat o 20 kariérových poradců, vždy jeden na jedné zapojené škole. Podpora bude spočívat ve zvyšování kompetencí v oblastech metodiky a intervence v karierovém poradenství a zvyšování kompetencí v oblasti strategie komunikace s žákem a jeho rodiči. Konkrétně se bude jednat o zvyšování kompetencí v těchto oblastech:
1) přestupy studentů na jiný učební obor nebo jinou školu se stejným oborem
2) přechod na vhodné nástavbové studium
3) prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
4) volbu vhodného pracovního zařazení

V rámci klíčové aktivity vznikne Krajské centrum kariérového poradenství v odborném vzdělávání (KCKPOV), které budou zastřešovat jednotlivá pracoviště PPP a SPC Olomouckého kraje (Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník). Odbornou podporu kariérovým poradcům zapojených středních škol budou poskytovat karieroví konzultanti jednotlivých PPP a SPC. V každém regionu byly zvoleny 3-4 školy, jejichž karieroví poradci budou spolupracovat s příslušným karierovým konzultantem v regionální pobočce PPP a SPC OK.
V čele centra bude stát Vedoucí aktivit KCKPOV, jemu budu podřízeni Koordinátoři aktivit v terénu KCKPOV (5). Během realizace projektu RPVOK bude tedy docházet ke společnému setkávání členů KCPPO a KCKPOV a také ke spolupráci KCPPO s Krajský centrem kariérového poradenství projektu IKAPOK II (bude se jednat o spolupráci na úrovni ZŠ).
Zveřejnění obsahu a výsledků práce KCKPOV ze vzdělávání bude prezentováno na webovém portálu www.ikap.cz projektu IKAPOK II. Portál bude navazovat na stávající portál projektu IKAP OK I a bude i nadále sloužit pro shromažďování a přenos informací, jako centrální komunikační platforma a úložiště veškerých dokumentů projektů IKAPOK II a RPVOK. Na portále bude zřízena online poradna, ve které budou na dotazy odpovídat metodici KCKPOV.
Závěrečným výstupem bude metodická příručka v elektronické podobě pro karierové poradce a ředitele škol, shrnující zkušenosti, osvědčené postupy a efektivní řešení situací v průběhu realizace popsané aktivity, kterou využijí při své další práci s žáky.

 

A protože naše plány se naplňují ihned od zahájení projektu, tak jsme dali vzniknout ...

 

Projektový tým

Vedoucí týmu / hlavní metodik - Mgr. Adéla Štěpánková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeseník – Mgr. Eva Pacherníková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Šumperk – Mgr. Eva Smyčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Olomouc – Mgr. Tomáš Vytásek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přerov – Mgr. Kamila Markovičová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prostějov – Mgr. Blanka Blechtová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Krajskému centrum kariérového poradenství v odborném vzdělávání


Činnost Krajského centra kariérového poradenství v odborném vzdělávání (KCKPOV) je úzce propojena spoluprací s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a Speciálně pedagogickým centrem (SPC) Olomouc. Toto centrum podporuje kariérové poradenství přímo na školách tím, že rozšiřuje odbornost školních kariérových poradců a napomáhá rozvíjet jejich spolupráci se strukturami trhu práce v jejich okrese. Napomáhá tak tomu, aby si studenti zvolili vhodný obor a profesní změření a uměli se něm v budoucnu uplatnit.

Čím se zabýváme:
• Poskytujeme vzdělávání a podporu kariérovým poradcům, aby věděli jak se studenty individuálně nebo skupinově pracovat, pomoci jim s volbou oboru nebo vstupem na trh práce, jak řešit krizové situace spojené se studijním neúspěchem nebo nevhodnou volbou oboru a jak takovým situacím předcházet.
• Spolupracujeme s firmami a s úřady práce, aby studenti měli co nejlepší možnost praxe a co největší povědomí o svých možnostech po úspěšném ukončení studia.
• Spolupracujeme s Centrem prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a s Krajským centrem kariérového poradenství, tak aby kariéroví poradci ze středních škol spolupracovali s kariérovými poradci ze základních škol.
• Pomáháme spolupráci školy a Pedagogicko-psychologické poradny v náročnějších případech.

Cílem je zajistit, aby si studenti vybírali vhodné obory, úspěšně je ukončovali a nalézali v nich uplatnění na trhu práce.
Pro dosažení tohoto cíle jsou klíčové následující úkoly:
• Snížit počty studentů, kteří volí nevhodné obory a předčasně ukončují studium bez toho, aby dosáhli úplného středoškolského vzdělání.
• Snížit počty studentů, kteří opakovaně mění střední školu, nebo obor studia.
• Zvýšit povědomí studentů o možných oborech studia a o tom, co studium obnáší.
• Zvýšit připravenost studentů pro vstup na trh práce a schopnost orientovat se v něm.
• Veškerá podpora bude aplikována v souladu s RVP a ŠVP.
• Poskytneme podporu vedoucí k prohloubení kompetencí pedagogických a poradenských pracovníků pracujících v oblasti kariérového poradenství.
• Bude vytvořena síť kariérových poradců, kteří se budou účastnit seminářů realizovaných v rámci projektu.
• Bude navázána a prohloubena spolupráce škol s úřady práce a firmami.
• Metodickou podporu v terénu budou poskytovat koordinátoři KCKPOV. Vzhledem k četnosti střední škol v Olomouckém kraji je doporučeno pět koordinátorů aktivit v terénu a dva koordinátoři věcných aktivit, kteří budou koordinovat činnost kariérových poradců ve školách, jejich spolupráci s firmami a úřady práce, spolupráci s KCPPO a KCKP a PPP a SPC Olomouckého kraje.

K naplnění daných cílů je potřeba maximální spolupráce a vzájemná podpora všech zúčastněných stran.

Časopis - Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Významné akce

Karneval APA

Karneval APA

13. 11. 2020

Web  Info

Konference APA

Konference APA

  11. - 13. 11. 2020

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2019

Web

Expedice PřesBar

  11. - 18. 9. 2020

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

Info  Fotky

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

18. - 29. 1. 2021

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Vánoční punčování

Vánoční punčování

konec listopadu 2020

Fotky

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Celoživotní vzdělávání v APA

 
Celoživotní vzdělávání v APA

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Pracovníci subprojektu RC APA

Koordinátoři vzdělávacích center

Jesina webVedoucí RC APA OK

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599
Více informací

baloun kontakt webKonzultant APA

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170, Mobil: +420 735 166 550

jarmar kontakt webKonzultant APA

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 773 511 051

Metodik APA pro vzdělávání pedagogů 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

vodakova kontakt webKonzultant APA 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 728 061 720 

hajdukova kontakt webKonzultant APA 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 150, Mobil: +420 605 214 592 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

botkova kontakt webKoordinátor podpůrných opatření pro Olomoucký kraj (IKAP)

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Metodik - outdoor 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170

Koordinátorka aktivit APA, vzdělávání pedagogických pracovníků
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 607 91 87 06
Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Olomouc
SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc
www.ssprool.cz

Koordinátorka aktivit APA, vzdělávání pedagogických pracovníků
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 731 46 57 20
Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Jeseník
Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník
www.soje.cz

Koordinátorka aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 737 44 20 55
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Kojetín
Dům dětí a mládeže Kojetín
Svatopluka Čecha 586, 752 01 Kojetín
www.ddm.kojetin.cz

Koordinátor aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 775 95 53 77
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Jeseník
Středisko volného času „Duha“ Jeseník
Průchodní 154, 790 01 Jeseník
www.duhajes.cz

Koordinátor aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 601 52 83 25
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Olomouc
Dům dětí a mládeže Olomouc
17. listopadu 47/1034, 779 00 Olomouc
www.ddmolomouc.cz

Logolink_OP_VVV

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci