logo FTK UP
logo APA projekt

Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

fb web  location web  yout web

Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) vzniklo v roce 2018 jako součást Implementace krajského akčního plánu (IKAP) Olomouckého kraje. Sídlí na FTK UP v Olomouci a detašovaném pracovišti SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc. V současné době je RC APA financované Olkrajem v rámci projektu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“.

RC APA se primárně věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice aktivního zapojení dětí, žáků a studentů do školních i mimoškolních pohybových aktivit. Je partnerskou organizací pro PPP a SPC Olomouckého kraje a tím i pro rodiče žáků se SVP. Koordinuje a realizuje podporu materiální i personální, poskytuje metodické materiály, realizuje tématické semináře a workshopy.

Aktivity RC APA nejsou legislativně vymahatelné, jsou bezplatné a jsou poskytovány v souladu s právními normami a standardy.


Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D.

Tel.: 735 166 550
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Judo, úpolové a psychomotorické aktivity


Mgr. Eliška Vodáková

Tel.: 728 061 720
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Plavání, vodní aktivity, dechové cvičení, volnočasové aktivity


Mgr. Markéta Hajduková

Tel.: 605 214 592
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Zdravotní tělesná výchova, volnočasové aktivity, jóga, volejbal, Nordic walking


Mgr. Adam Jarmar

Tel.: 773 511 051
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Lyžování, snowboarding, monoski, outdoorové pohybové aktivity

Kdo je konzultantem APA a je ho vůbec třeba? pAPAhratky2017

Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.“ - Karel Poláček

 

Je zřejmé, že pracovníci obdobného zaměření (konzultant APA) jsou poptáváni i v jiných než pedagogických oblastech. Zejména ve skandinávských zemích se setkáváme se specialisty v oblasti APA financovanými z resortu zdravotnictví (Norsko) nebo sociálního resortu (Finsko). Specialisté APA jsou dlouhodobě financováni z veřejných prostředků např. v Irsku. Model poradenských pracovníků, kteří fungují jako součást školského poradenského systému, je však běžnější zejména v Severní Americe než v Evropě. Zahraniční zkušenosti z USA či Kanady nás inspirují pro práci zejména v pedagogické oblasti i u nás.
Integrační proces není v TV možné realizovat bez adekvátní podpory pedagogickým pracovníkům. Již v roce 2011 bylo dle výsledků výzkumného šetření patrné, že 85,71 % (36) SPC (respektive jejich řídících pracovníků) bylo přesvědčeno o pozitivním přínosu zřízení pozice konzultanta APA ve svém kraji. Pouze 14,29 % (6) SPC by ji nepřivítalo nebo se nedomnívá, že je nutné její zřízení. Z čehož 69,01 % (29) uvedlo „určitě ano“, 16,67 % (7) „spíše ano“, 7,14 % (3) „spíše ne“, 7,14 % (3) „určitě ne“ (Ješina et al., 2011). Od školního (akademického) roku 2017/2018 dochází k podpoře společného vzdělávání v TV prostřednictvím tří projektů. Jedním z nositelů je Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci (6 konzultantů APA), druhým Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze (2–3 konzultanti APA). V kombinaci s prioritami Olomouckého kraje v podobě projektu akčního plánu vzdělávání a přijetím šesti nových pracovníků na pozici konzultanta APA se v součtu jedná o cca 15 pracovních pozic. Dle dostupných informací European Federation of Adapted Physical Activity se stává ČR prvním státem v počtu takto zaměřených poradenských pracovníků v Evropě. Větší podporu pro společné vzdělávání nemá žádný stát v Evropské unii, což byla velká výzva a zároveň příležitost (Ješina, 2017).
Dlouhodobým etablováním pozice konzultant APA by bylo možné zabezpečit výše uvedenou podporu systému kontinuálně pro všechny stupně škol.
Poznámka na okraj: Konzultanti APA se v budoucnu v našem speciálněpedagogickém poradenském systému uplatní jako samostatná pracovní pozice (vzor USA, Kanada) nebo jako speciální pedagogové se zaměřením na TV (tzv. metodik pohybové gramotnosti – konzultant APA). Očekávané kompetence nabízíme v kapitole 2.2.2.
Mezi základní poptávanou pracovní činnost tedy patří zejména konkretizování podpůrných opatření (pomůcky, konzultace u plánu pedagogické podpory či individuálního vzdělávacího plánu, případně předmětů speciálněpedagogické péče), kooperace při jejich naplňování, předávání metodických materiálů, zaškolování asistenta pedagoga a inspirace učitele TV. Dále také komunikace s rodičem, zajištění kontaktů na případné další subjekty spolupodílející se na vzdělávání, předání kontaktů na volnočasové organizace a spolupráce při realizaci osvětových a vzdělávacích aktivit apod. (viz tabulka 1).
Zástupci škol a školských poradenských organizací tedy od nově zřízených pozic konzultantů APA mohou očekávat následující kroky. Jedná se o pracovní pozici využívanou ve vzdělávání v USA nebo Kanadě, v oblasti sociální a zdravotní například v Norsku nebo ve Finsku. Pilotně prvním zástupcem EU, který má celostátní pokrytí konzultanty APA, byla a je v letech 2017–2020 Česká republika. Některé kraje pilotně ověřují zařazování konzultantů APA jako oficiální součást školského poradenského systému (reálné aktivity zejména Olomouckého kraje).

Základním problémem je neexistence systematické podpory v oblasti TV a pohybově orientovaných programů. Inovace postupu a změny myšlení spočívá zejména v zapojení koordinačních regionálních pracovníků, tzv. metodiků pohybové gramotnosti – konzultantů aplikovaných pohybových aktivit (zkráceně konzultantů APA). Pokud školské poradenské pracoviště preferuje spolupracující subjekty nezapojovat, očekává se však jejich hlubší spolupráce se školou nejen v oblasti TV, ale i dalších pohybově orientovaných programech včetně vzdělávání mimo prostory běžné určené pro vzdělávání (výlety, školy v přírodě, exkurze, dopravní výchova).
Pro spolupráci školy, zákonného zástupce a poradenského pracoviště zde navrhujeme další subjekt podílející se na vzdělávání – zastoupený právě konzultantem APA – mimo oficiální systém školských poradenských zařízení. Pokud je konzultant APA součástí těchto zařízení, pak je postup shodný jako při kontaktování ostatních zástupců SPC či PPP.
Doporučení poradenských zařízení pro vzdělávání žáka se SVP pak mohou obsahovat i kontakt na další subjekty, které se na vzdělávání mohou podílet. Jedná se nejčastěji o ověřené organizace nebo jednotlivce, kteří mají zkušenosti z obdobně realizovaných intervencí. Po jejich kontaktování nejčastěji dochází k organizačním schůzkám s dohodou následných formalizovaných i neformalizovaných kroků. Zapojení těchto subjektů pak školám garantuje ověřený metodický postup, který vede k vyšší kvalitě vzdělávání žáků se SVP i jejich spolužáků bez SVP při zachování plnění všech povinností školy s maximálním možným snížením administrativního tlaku, který s dalšími subjekty společně sdílí.
Před podepsáním konkrétní smlouvy o spolupráci je definována její podoba, která může být více či méně konkretizovaná. Může však také zůstat otevřená nebo vždy specifikovaná v dodatcích ke smlouvě. Tuto spolupráci je vhodné deklarovat také ve formulářích:
• Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole (analogicky ve školském zařízení) – deklaruje poradenské zařízení jako např. podpůrné opatření jiného druhu.
• Individuální vzdělávací plán – deklaruje škola, stejně jako jako další subjekty podílející se na vzdělávání žáka. Zároveň lze v kolonce „podpůrná opatření jiného druhu“ uvést konkrétní podporu od těchto subjektů, která nevyžaduje finanční nároky na systém podpůrných opatření (např. zapůjčení sportovně-kompenzačních pomůcek, zaškolení pedagogického pracovníka apod.).
• Plán pedagogické podpory – deklaruje škola jako podpůrné opatření jiného druhu, doplněné o doporučení k odbornému vyšetření. Toto vyšetření se může týkat doporučení registrujícího lékaře a diagnostiky motoriky, případně relevantních psychosociálních charakteristik při začlenění žáka se SVP ve vyučování.

Návrh požadavků na pozici konzultant APA:
1. Dokončené vysokoškolské magisterské studium oboru v oblasti pedagogických věd zaměřené na aplikovanou tělesnou výchovu se státní závěrečnou zkouškou ze speciální pedagogiky.
2. Dokončené vysokoškolské magisterské studium oboru v oblasti pedagogických věd zaměřené na aplikované pohybové aktivity se státní závěrečnou zkouškou ze speciální pedagogiky.
3. Dokončené vysokoškolské magisterské studium oboru v oblasti pedagogických věd zaměřené na tělesnou výchovu a speciální pedagogiku a kurz v systému celoživotního vzdělávání realizovaného vysokou školou zaměřený na aplikované pohybové aktivity nebo aplikovanou tělesnou výchovu.
4. Dokončené vysokoškolské magisterské studium oboru v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku nebo speciální pedagogiku pro učitele a minimálně 5 let praxe v oblasti poradenství zaměřeného na podporu aplikovaných pohybových aktivit.

 

Společné hlavní cíle pedagogů v oblasti integrované tělesné výchovy jsou:
a) plánovat společné vzdělávání v tělesné výchově;
b) realizovat společné vzdělávání;
c) hodnotit studijní pokrok žáků se SVP a efektivnost používaných výukových a podpůrných strategií;
d) účastnit se odborné spolupráce s cílem zlepšit kvalitu výuky pro žáky se SVP.
Obecná struktura kompetencí hlavních pedagogických pracovníků podílejících se bezprostředně na realizaci ITV, tedy konzultant APA v roli poradce, učitel ATV (respektive TV) v roli koordinačně řídící i asistent pedagoga v roli podpůrné, vypadá velmi podobně. Při bližším pohledu jsou však role relativně jasněji vymezeny a předznamenávají vzájemná očekávání.

 

Konzultant APA umí:


A) Plánovat společné vzdělávání v tělesné výchově.
Konzultant ATV musí být schopen: 1) diagnostikovat potřeby žáků se SVP; 2) diagnostikovat osoby účastnící se společného vzdělávání v TV; 3) přizpůsobit obsah TV tak, aby naplňovala individuální potřeby všech žáků; 4) vytvořit výukové plány pro společné vzdělávání v TV; 5) připravit prostředí pro společné vzdělávání v TV.

B) Realizovat společného vzdělávání.
Konzultant v oblasti ATV musí být schopen: 1) přizpůsobit výuku tak, aby naplňovala potřeby žáků v ATV; 2) formovat chování žáků tak, aby byly zajištěny optimální podmínky pro výuku TV; 3) přizpůsobit komunikaci schopnostem žáků se SVP; 4) vést záznamy týkající se IVP.

C) Hodnotit studijní pokrok žáků a efektivitu používaných výukových a podpůrných strategií.
Klíčové role v této oblasti jsou: 1) hodnotit studijní pokrok žáka se SVP ve vztahu k cílům IVP; 2) hodnotit úpravy obsahu vzdělávání v TV pro žáky se SVP; 3) hodnotit efektivnost používaných vzdělávacích, výchovných a podpůrných opatření; 4) hodnotit snahu učitele TV zapojit žáky se SVP.

D) Odborná spolupráce s cílem zlepšit kvalitu společného vzdělávání.
ATV má mezioborový charakter a od odborníků v této oblasti lze proto očekávat pravidelnou spolupráci s jinými odborníky nebo rodiči žáků se SVP. Klíčové role v této oblasti jsou: 1) spolupracovat s odborníky v oblasti TV, sportu a volnočasových aktivit; 2) spolupracovat s dalšími osobami podporujícími studenty se SVP; 3) rozvíjet odborné dovednosti a znalosti v rámci celoživotního vzdělávání; 4) podporovat práva žáků se SVP na rovný přístup ke vzdělání.

Ondřej Ješina (2020) - Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy I

Časopis - Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Významné akce

Karneval APA

Karneval APA

13. 11. 2020

Web  Info

Konference APA

Konference APA

  11. - 13. 11. 2020

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2019

Web

Expedice PřesBar

  11. - 18. 9. 2020

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

Info  Fotky

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

18. - 29. 1. 2021

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Vánoční punčování

Vánoční punčování

konec listopadu 2020

Fotky

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Celoživotní vzdělávání v APA

 
Celoživotní vzdělávání v APA

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Pracovníci subprojektu RC APA

Koordinátoři vzdělávacích center

Jesina webVedoucí RC APA OK

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599
Více informací

baloun kontakt webKonzultant APA

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170, Mobil: +420 735 166 550

jarmar kontakt webKonzultant APA

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 773 511 051

Metodik APA pro vzdělávání pedagogů 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

vodakova kontakt webKonzultant APA 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 728 061 720 

hajdukova kontakt webKonzultant APA 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 150, Mobil: +420 605 214 592 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

botkova kontakt webKoordinátor podpůrných opatření pro Olomoucký kraj (IKAP)

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Metodik - outdoor 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170

Koordinátorka aktivit APA, vzdělávání pedagogických pracovníků
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 607 91 87 06
Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Olomouc
SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc
www.ssprool.cz

Koordinátorka aktivit APA, vzdělávání pedagogických pracovníků
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 731 46 57 20
Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Jeseník
Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník
www.soje.cz

Koordinátorka aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 737 44 20 55
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Kojetín
Dům dětí a mládeže Kojetín
Svatopluka Čecha 586, 752 01 Kojetín
www.ddm.kojetin.cz

Koordinátor aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 775 95 53 77
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Jeseník
Středisko volného času „Duha“ Jeseník
Průchodní 154, 790 01 Jeseník
www.duhajes.cz

Koordinátor aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 601 52 83 25
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Olomouc
Dům dětí a mládeže Olomouc
17. listopadu 47/1034, 779 00 Olomouc
www.ddmolomouc.cz

Logolink_OP_VVV

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci