Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti

fb web  location web  tw web  yout web

Kontaktní formulář

Vyplňte jméno

Vyplňte email

Neplatný vstup

Vyplňte zprávu

Mapa kontaktních míst v ČR

Cílem projektu je podpořit rovný přístup ke vzdělávání v oblasti pohybové gramotnosti a zdravého životního stylu v prostředí škol, školských organizací i mimoškolních aktivit. Prostřednictvím odborných konzultací a zřízením center kolegiální podpory rozvineme kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.

Inovace spočívá zejména v rozšíření postupů, metodik a prostředků na celostátní úroveň do všech regionů ČR. Prohloubení spolupráce se subjekty ve všech regionech. Rozšíření sítě již existujících subjektů zabývajících se vzděláváním osob se zdravotním postižením. Zavedením pozic „konzultantů APA“ přesně v souladu se strategickým materiálem Zdraví 2020. Kromě aktualizace stávajících, avšak pro významnou skupinu odborníků (pedagogických pracovníků) neznámých přístupů, vytvoříme úplně nové metodiky a příklady dobré praxe. Zabezpečíme implementaci zahraničních zkušeností (např. implementace peer tutoringu do integrované TV) díky naší vlastní iniciativně na evropské i mimoevropské úrovni. Doposud jsme byli jediným pracovištěm v ČR, které vytváří metodiky a samo realizuje fungující individuální vzdělávací plány pro TV. Jsme připraveni rozšíření dříve ověřených postupů po celé republice. S využitím zástupců dalších subjektů v řešitelském týmu budeme schopni implementace našich zkušeností i na půdě dalších vážených organizací a autorit, včetně jejich vzájemného provázání. Navrhneme, realizujeme a evaluujeme strukturovaný postup pro podporu začlenění dětí, žáků a studentů se SVP prostřednictvím pohybových a podporou volnočasových aktivit...

Klíčové aktivity projektu:

Řízení projektu.

Vytvoření center kolegiální podpory.

Inovativní přístupy při začleňování dětí, žáků a studentů se SVP do výuky v heterogenních kolektivech.

Tvorba vzdělávacích a metodických materiálů.

Aktivity na podporu dětí a žáků z povinné cílové skupiny.

Zapojení pedagogických pracovníků do systému zahraničních stáží.

Realizace osvětových vzdělávacích programů.

Východiska:

Pracovníci speciálně pedagogických center jsou přesvědčeni, že není dostatek kvalifikovaných odborníků v oblasti aplikované tělesné výchovy (ATV), kteří by pomáhali učitelům TV. Ještě více zaznamenáváme absenci podpory rodičů a společných volnočasových aktivit. Rodiče jsou nedostatečně informováni o pozitivním vlivu pohybových aktivit na zdraví vývoj jejich dětí a podceňují vliv školy v této oblasti. Zároveň přeceňují rizika pohybových programů. Organizování volnočasových aktivit a podpora školských zařízení typu domy dětí a mládeže (DDM)jsou ve vztahu k žákům se SVP jednou z nejméně řešených oblastí u nás. Dříve toto realizovala internátní zařízení při speciálních školách. Prointegrační vývoj však vyvolává potřeby změny a nová systémová řešení a myšlení.

Vydáme metodické materiály různých forem (knihy, metodické listy, DVD, elektronické formuláře – ve společné edici tzv. „resource pack“). Realizujeme jednodenní vzdělávací programy s cílem změnit postoje k pohybovým aktivitám a žákům se SVP. Zintenzivníme systém seminářů a konferencí zaměřených na APA, a tím podpoříme vytvořenou platformu pro sdílení zkušeností pedagogických pracovníků. Vydáme časopis pro sdílení zkušeností z praxe v ČR i zahraničí. Prostřednictvím již existujícího webového rozhraní zefektivníme sdílení zkušeností rodičů a pedagogů; rozšíříme elektronické poradenství (typu internet poradna); zavěsíme metodické materiály a odkazy na ně. Zmapujeme podmínky a vytvoříme metodiky pro diagnostiku proinkluzivního prostředí ve vztahu ke zdravému životnímu stylu.

Podpoříme děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a jejich vrstevníky v oblasti společného vzdělávání.  Zabezpečíme implementaci relevantních mezinárodních standardů v oblasti pohybové gramotnosti do českého školství. Vytvoříme vhodné a inovativní proinkluzivní postupy ve školní tělesné výchově i mimoškolních činnostech zaměřených na pohybové programy. Dáme šanci žákům se SVP stejného rozvoje jako jejich vrstevníkům v oblasti zdravého životního stylu.

Inovujeme stávající systém individuální integrace v běžných školách rozšířením současného systém poradenských služeb pro zařazování žáků se SVP, zařazením jednotného postupy a metodiky práce v inkluzivní tělesné výchově (ITV), implementací systému peer tutoringu do školní TV. Prostřednictvím systematické podpory vytvoříme podmínky pro osobnostně-sociální rozvoj všech žáků a maximalizujeme pozitivní přijetí žáků se SVP skupinou vrstevníků. Rozšíříme nabídku služeb, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro TV, případně další předměty s pohybovým obsahem. Podpoříme však i další socializačně orientované činnosti jako jsou školní kurzy, výlety, exkurze, tábory. Budeme aktivně působit v oblasti strategických a normativních rozhodnutí státní samosprávy.

Tělesná výchova (TV) bývá jediným předmětem, ze kterého bývají žáci uvolňováni. Ze zkušeností s integrací v zahraničí i u nás můžeme konstatovat, že integrace žáků se SVP do pohybových programů možná je.Mezi nejčastěji vnímané limity patří odborná příprava pedagogických pracovníků, nedostatek pomůcek a časová náročnost na přípravu. Realizovaná zjištění prokázala nízkou podporu integrace v kontextu školní TV v ČR. Problematický bývá zejména nástup do prvního ročníku základní školy, případně přechody na druhý stupeň a středoškolské studium. Námi realizované intervence budou pozitivně působit na žáků se SVP, pedagogy (včetně poradenských pracovníků v SPC), ale i na spolužáky bez SVP (a měnit případně jejich negativní postoje). Tím vytvoříme podmínky pro úpravu sociálního klimatu a vhodnějšího proinkluzivního prostředí.

Hlavními přínosy jsou:

- vyšší míra reálné inkluze žáků a studentů se SVP do školní TV, kurzů, výletů (počet podpořených žáků);

- vyšší míra integrace mezi jejich vrstevníky i širší společnost v oblasti volnočasových aktivit (počet podpořených žáků);

-prohloubení kompetencí pedagogických, včetně poradenských pracovníků (speciálních pedagogů, psychologů) pracujících se žáky a studenty se SVP ze školských organizací, ale i mimoškolních center (počet podpořených osob);

- vyšší uplatnitelnost studentů a žáků se SVP na trhu práce v budoucnosti (dlouhodobý dopad);

- vytvoření příkladů dobré praxe (vytvořené a realizované IVP)

- zvýšení odpovědnosti a osobní autonomie žáků a studentů se SVP a snížení míry patologického chování (dlouhodobý dopad);

- osobní a sebezkušenostní kontakt veřejnosti, rodičů dětí bez SVP, pracovníků z veřejné správy a pedagogických zařízení s klientelou, která vyústí ve změnu postojů (počet podpořených osob);

- zvýšení kompetencí pro vyšší zaměstnavatelnost kompetentních pedagogů realizující pohybové programy ve skupinách s žáky se SVP (počet pedagogů);

- zmapování podmínek škol, zainteresovaných volnočasových subjektů a organizací působících v oblasti asistentských služeb.

Klíčovou změnou bude rozšíření povědomí (znalostí, dovedností) o důležitosti zapojení osob s postižením do všech (i těch zdánlivě složitějších) celospolečenských aktivit. Tedy reálné uplatňování již dříve deklarovaných mezinárodních smluv (Úmluva OSN); zákonů („školský zákon); strategických plánů a rozhodnutí (Zdraví 2020).

Služby pro veřejnost

Služba poskytovaná pracovištěm Centrum APA na FTK UP v Olomouci není službou, která je definovaná zákonem či vyhláškou. Jedná se o doplňující služby současného systému výchovy a vzdělávání, systému podpory sportu a rekreačních aktivit a systému komplexní rehabilitace v rámci sociálního systému.

Na služby Centra APA nevzniká právní nárok a nejsou tedy soudně vymahatelné. Nepůsobíme namísto služeb SPC, Společnosti pro ranou péči či obdobných zařízení. Naše činnost by měla být realizována v synergii s těmito zařízeními a ve vzájemné kooperaci. Snažíme se, aby služby poskytované Centrem APA byly bezplatné nebo s relativně minimálními možnými náklady pro uživatele těchto služeb. Námi realizované služby nejsou zpoplatněny ve smyslu zákona 108/2006.

 • Zapůjčování sportovně-kompenzačních pomůcek.
 • Bezplatné vyzkoušení si sportovně-kompenzačních pomůcek.
 • Zimní kurzy – lyžování osob s tělesným, zrakovým i sluchovým postižením.
 • Letní kurzy – zaměření dle domluvy.
 • Zprostředkování instruktorské asistence na zimní/letní kurzy.
 • Metodická podpora. Bezplatné zasílání vybraných publikací a metodických materiálů.
 • Poskytování poradenství v oblasti sportu a rekreace, kontaktování na spolupracující organizace.
 • Možnost účasti na školeních, seminářích, konferencí.
 • Zprostředkování sportovních aktivit - široké spektrum činností.
 • Advokacie práv osob se zdravotním postižením ve vztahu k účasti na pohybových programech.
 • Mimoškolní vzdělávací programy pro žáky na běžných a speciálních školách v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve volném čase.
  • V současné době řešeny z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pro občany města Olomouce a okolí jsou aktivity spolufinancovány projekty města Olomouce, odbor sociálních služeb. Pro ostatní jsou aktivity spolufinanocovány Operačním programech výzkum, vývoj a vzdělávání ESF.

V případě zájmu kontaktujte jednoho z příslušných regionálních konzultantů APA dle místa Vašeho bydliště (viz “mapa ČR”).

Služby pro školy

Na služby Centra APA nevzniká právní nárok a nejsou tedy soudně vymahatelné. Nepůsobíme namísto služeb SPC, Společnosti pro ranou péči či obdobných zařízení. Naše činnost by měla být realizována v synergii s těmito zařízeními a ve vzájemné kooperaci. Snažíme se, aby služby poskytované Centrem APA byly bezplatné nebo s relativně minimálními možnými náklady pro uživatele těchto služeb. Námi realizované služby nejsou zpoplatněny nebo nárokovány ve smyslu vyhlášky 27/2016 nebo 197/2016.

Jedná se zejména o:

 • Realizace programu Paralympijský školní den, pÁPÁ hrátky, Dny na monoski.
 • Konzultace a poradenství při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro tělesnou výchovu (TV) pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) a dalšími pohybovými programy na školách (kurzy, výlety, exkurze).
 • Zajištění asistence pro žáka se SVP na výcvikových kurzech (lyžařské kurzy, výlety, školy v přírodě apod.) a TV.
 • Zaškolení pedagogických pracovníků podílejících se na integraci žáka se SVP do TV.
 • Pořádání odborných seminářů, workshopů, konferencí v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.
 • Pomoc při konzultaci s ošetřujícím lékařem.
 • Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky v oblasti aplikovaných pohybových aktivit (učitele na běžných a speciálních školách, asistenti pedagogů, pedagogičtí pracovníci ve volnočasových organizacích).
 • Propojení škol s dalšími školami či organizacemi, které se zabývají stejnou problematikou. Vytváření center kolegiální podpory (CKP).
 • Mimoškolní vzdělávací programy pro žáky na běžných a speciálních školách v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve volném čase.
 • Metodická podpora. Tvorba a zasílání metodických materiálů zdarma.
 • Zajištění praxe studentů oboru Aplikované pohybové aktivity a Aplikované tělesné výchovy pro školy, vytváření sítě klinických pracovišť.
 • Půjčování sportovně kompenzačních pomůcek (nevztahuje se na pomůcky zakoupené z projektů ESF).

V případě zájmu kontaktujte jednoho z příslušných regionálních konzultantů APA dle místa Vašeho bydliště (viz “mapa ČR”).

Časopis - Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Obecné informace k časopisu

Obecné informace

Časopis APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V TEORII A PRAXI (zkráceně APA v teorii a praxi) je odborným časopisem s recenzovanou sekcí "APA v teorii" vydávaný 2x ročně Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Časopis vznikl se záměrem propagace APA jako kinantropologické disciplíny, profese a sféry zájmu i vědeckého bádání v oblasti pohybových aktivit osob se speciálními potřebami (převážně zdravotním postižením). Redakční rada časopisu vnímá potřebu systematické propagace příkladů dobré praxe, metodických návodů a řešení pro učitele, instruktory či trenéry.

Z těchto důvodů čtenáři naleznou v sekci APA v praxi následující pravidelné rubriky: (a) Osobnost v oblasti APA, (b) Informace o projektech, (c) APA v praxi, (d) Jak na to...., (e) Řekněte to jinak, a (e) Informace ze zahraničí

Recenzovaná sekce časopisu má za cíl poskytnout odpovědi na otázku PROČ a JAK jisté principy, aktivity či intervence v oblasti APA fungují a jiné nefungují. V této části čtenáři najdou výzkumné a teoretické články zaměřující se na: (a) popis vybraných fenoménů v oblasti APA, (b) zkoumání vztahů podmínek a činitelů v APA, (c) zjišťování efektivity APA programů, i (d) zamyšlení nad podstatou, významem a smyslem APA.

V neposlední řadě čtenáři naleznout také recenze českých i zahraničních knižních publikací v oblasti APA a výběr abstraktů vědeckých článků se zaměřením na APA.

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. (Předseda redakční rady)

Popis časopisu

Časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je součást projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacíh, kde jsme se zavázali, že vytvoříme ucelenou informaci o stavu pohybových akitivt dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Se souhlasem kontrolních mechanismů MŠMT (který jsme získali při opakované kontrole, která hodnotila projekty Centra APA bez připomínek a zároveň pozitivně komentovala způsoby řešení a vedení projektu) jsme zvolili formu časopisu jako nejvhodnější pro naplnění výše uvedeného výstupu projektu.

Články publikované v časopise mohou být spoluvytvářeny ve spolupráci s jinými subjekty, dalšími projekty apod. V tomto případě je pak další podpora uvedena přímo v textu články. Samotný časopis a informace v něm jsou však plně výstupem projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit, včetně všech formálních náležitostí příslušících kvalitnímu odbornému časopisu. Každý článek v teoretické části (bez ohledu na spolupodporu dalších projektů) je hodnocen vždy dvěma recenzenty. Celá práce redakce, garantů rubrik, veškerá agenda, komunikace s vydavatelstvím apod. je opět výstupem výše uvedeného projektu. Díky podpoře ESF a rozpočtu ČR je tedy možné efektivně a účelně vynaložené prostředky využít pro produkt, který ohodnotila komise světové databáze EBSCO a zařadila jej do svého seznamu od roku 2011.

Bibliografická identifikace:

ISSN: 1804-4220 (on-line verze)

Vydavatel: UP v Olomouci. K vydání připravila FTK UP v Olomouci, Katedra aplikovaných pohybových aktivit ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Ondřej Ješina (hlavní řesitel projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit)

Pokyny autorům recenzovaných příspěvků

Publikační styl

Standard časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je založen na publikačním stylu Americké psychologické asociace - Publication Manual of the American Psychological Association, 5th edition, 2001. (viz. http://www.apastyle.org). Hlavním jazykem časopisu je čeština. Název článku, abstrakt a klíčová slova jsou publikována také v angličtině

Formátování textu
Soubor příspěvku musí být ve formátu souboru Microsoft Word (.doc nebo .docx). Text má jednoduché řádkování, je zarovnaný doleva, používá dvanácti bodový font Times New Roman a všechny ilustrace, obrázky a tabulky jsou umístěny na samostatné stránky, spíše než uvnitř textu. Maximální povolená délka příspěvku je 15 stran celkem.

Abstrakt a klíčová slova
Doporučená délka abstraktu je 400 slov a nesmí přesáhnout 500 slov. Pokud je to možné, musí být abstrakt strukturován do následujících částí: VÝCHODISKA, CÍLE, METODIKA, VÝSLEDKY (včetně relevantní statistiky) a ZÁVĚRY. Autoři musí uvést 3 až 10 klíčových slov.

Struktura příspěvku
Výzkumný článek musí být strukturován následujícím způsobem: (a) ÚVOD, (b) METODIKA, (c) VÝSLEDKY, (d) DISKUZE, (e) ZÁVĚRY, (f) REFERENČNÍ SEZNAM. Názvy kapitol musí být napsány velkými písmeny a zarovnány doleva.

Tabulky a obrázky
Tabulky a obrázky budou umístěny na samostatných stránkách, spíše než uvnitř textu. Obrázky a ilustrace (pokud možno ve vysokém rozlišení; např.: nekomprimovaný TIFF) by měly být nahrány spolu s příspěvkem jako doplňkové soubory a názvy těchto souborů by měly obsahovat číslo obrázku (např.: figure01.jpg, figure02.tiff). V textu umístěte nad každou tabulku a obrázek identifikaci. Identifikace je zarovnaná doleva a sestává z popisku (např.: TABLE 1, Fig. 1) na prvním řádku a názvu tabulky nebo obrázku začínajícím na dalším řádku.

Referenční seznam
Reference jsou umístěny na konci příspěvku v abecedním pořadí a musí být v souladu s APA publikačním stylem (viz příklady). Pro reference nelze nikdy použít poznámky pod čarou. Pečlivě překontrolujte reference, abyste se ujistili, že jsou správně a zařazeny pouze v případě, že jsou citovány v textu. Uvedeny mohou být pouze reference, které byly publikovány nebo jsou přijaty k publikování. Kde je to možné, musí být uvedena URL adresa odkazující na referenci.

Příklady:
NEPERIODIKA (knihy, závěrečné zprávy, monografie, brožury)
Autor, A. A. (rok). Název práce. Místo: Vydavatel.
Např.:
Thomas, J. R., & Nelson, J. K. (2001). Research methods in physical activity (4th ed.). Champaign: Human Kinetics.

ČÁST NEPERIODIKA (kapitoly knih, sborníky)
Autor, A. A., & Autor, B. B. (rok). Název kapitoly. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Název knihy (pp. strany). Místo: Vydavatel.
Např.:
Parsonson, B. S., & Baer, D. M. (1992). The visual analysis of data and current research into the stimuli controlling it. In R. Kratochwill & J. R. Levin (Eds.), Single-case research design and analysis: New directions for psychology and education (pp. 15-40). Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum Associates.

PERIODIKA (články v časopisech)
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (rok). Název článku. Název Periodika, ročník(číslo), strany.
Např.:
Sigmund, E., Frömel, K., & Neuls, F. (2005). Physical activity of children and youth: Evaluation guidelines from the viewpoint of health support. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 35(2), 59-68.

Významné akce

Karneval APA

Karneval APA

13. 11. 2020

Web  Info

Konference APA

Konference APA

  11. - 13. 11. 2020

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2019

Web

Expedice PřesBar

  11. - 18. 9. 2020

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

Info  Fotky

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

18. - 29. 1. 2021

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Vánoční punčování

Vánoční punčování

konec listopadu 2020

Fotky

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Celoživotní vzdělávání v APA

 
Celoživotní vzdělávání v APA

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory

Další pracovníci projektu

Jesina webOdborný garant projektu 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599

Janecka webMetodik - ZP 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 355

Kudlacek webMetodik - TV 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 361

Vyhlidal webMetodik - dlouhodobě nemocní 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356

Dostalova webPedagogický pracovník, proděkan

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111

Telefon: +420 585 636 152, Mobil: +420 603 343 197
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací

Metodik - kombi 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 359

Koordinátor podpůrných opatření pro Olomoucký kraj (IKAP)

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Metodik - outdoor 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170

Odborný týmový koordinátor 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jesinova webAdresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 039

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 775 055 407

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 359

Metodik - sport 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 737 331 905

Visna webP. R. 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 358

Webmaster 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 041

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
771 11
Telefon: +420 585 636 362, Mobil: +420 775 307 508

pÁPÁ hrátky, Konzultant APA pro Olomoucký kraj (IKAP) 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 725 044 251

Adresa:
třída Míru 111
Olomouc
77111

Logolink_OP_VVV

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci