logo FTK UP
logo APA projekt

Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

fb web  location web  yout web

Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) vzniklo v roce 2018 jako součást Implementace krajského akčního plánu (IKAP) Olomouckého kraje. Sídlí na FTK UP v Olomouci a detašovaném pracovišti SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc. V současné době je RC APA financované Olkrajem v rámci projektu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“.

RC APA se primárně věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice aktivního zapojení dětí, žáků a studentů do školních i mimoškolních pohybových aktivit. Je partnerskou organizací pro PPP a SPC Olomouckého kraje a tím i pro rodiče žáků se SVP. Koordinuje a realizuje podporu materiální i personální, poskytuje metodické materiály, realizuje tématické semináře a workshopy.

Aktivity RC APA nejsou legislativně vymahatelné, jsou bezplatné a jsou poskytovány v souladu s právními normami a standardy.


Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D.

Tel.: 735 166 550
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Judo, úpolové a psychomotorické aktivity


Mgr. Eliška Vodáková

Tel.: 728 061 720
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Plavání, vodní aktivity, dechové cvičení, volnočasové aktivity


Mgr. Markéta Hajduková

Tel.: 605 214 592
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Zdravotní tělesná výchova, volnočasové aktivity, jóga, volejbal, Nordic walking


Mgr. Adam Jarmar

Tel.: 773 511 051
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profesní zaměření: Lyžování, snowboarding, monoski, outdoorové pohybové aktivity

Název projektu CZ: Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

Název projektu EN: Equal opportunities in education in the Olomouc region

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017424
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/
Realizátor projektu a příjemce dotace: Olomoucký kraj

Partneři s finanční spoluúčastí: 

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit

V obecné rovině projekt řeší další zkvalitňování možností profesního rozvoje pedagogických pracovníků (PP) a rozvoj jejich pedagogických kompetencí při práci s žáky/studenty prostřednictvím poskytnutí metodické podpory při výkonu pedagogické činnosti. Předmětem projektu je další zkvalitňování řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje (OK) prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, jež jsou komplementární s aktivitami škol. Vychází z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019–2021.

Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu. Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
 • KA01 Řízení projektu
 • KA02 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
 • KA03 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
 • KA04 Kariérové poradenství v odborném vzdělávání
Konkrétně projekt řeší:
 • podporu rovných příležitostí ve vzdělávání s cílem aktivněji zapojit žáky/studenty se SVP do společného vzdělávání, zejména do výuky tělesné výchovy a do dalších školních, mimoškolních a volnočasových aktivit;
 • předčasné odchody ze vzdělávání podporou realizace komplexních preventivních, intervenčních a kompenzačních opatření, které jsou zaměřeny na žáky/studenty, jejich rodinu a škol;
 • rozvoj kariérového poradenství v odborném vzdělávání, jež je ve svém konečném důsledku preventivním opatřením předčasných odchodů ze vzdělávání, na jejichž začátku často stojí nevhodná volba oboru
Co je cílem projektu? Cílem projektu je naplnění vybraných priorit z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019–2021 (KAP 2019–2021), a to konkrétně
 • podpora rozvoje přenositelných dovedností, které umožňují flexibilitu a snadnou adaptaci na měnící se socioekonomické a environmentální podmínky;
 • snižování nerovností ve vzdělávání;
 • zvýšení kvality vzdělávání a zlepšování pedagogických dovedností pedagogických pracovníků (PP);
 • rozvoj spolupráce SŠ/VOŠ/ZŠ
 • podpora pedagogů v aplikaci pohybových aktivit pro žáky se SVP;
 • aktivnější zapojení žáků/studentů se SVP do společného vzdělávání, zejména do výuky tělesné výchovy a do dalších školních, mimoškolních a volnočasových aktivit;
 • formování postojů žáků/studentů bez SVP a spoluvytváření pozitivního třídního klimatu pro společné vzdělávání realizace komplexních preventivních, intervenčních a kompenzačních opatření jako prevence předčasných odchodů ze vzdělávání;
 • snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělávání v důsledku poskytování kariérového poradenství odborně proškolenými kariérovými poradci;
 • podpora kariérového poradenství směrem k odbornému vzdělávání.
Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pokračování v činnosti a v dalším rozvoji Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit a vybudování dvou nových prvků struktury metodické podpory pedagogů (Krajská centra). Tento cíl je také v souladu s dokumentem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019–2023.Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? Pokračování v činnosti Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit a jeho další rozvoje a vybudování a činnost nových prvků struktury metodické podpory pedagogů (nová Krajská centra) bude představovat posun v oblasti inkluze žáků/studentů se SVP, preventivních opatření předčasných odchodů ze vzdělávání a kariérového poradenství v odborném vzdělávání, a to jak pro jednotlivé zapojené školy (ZŠ, SŠ a VOŠ), tak pro rozvoj celého Olomouckého kraje (OK). Realizací projektu dojde k:
 • navázání efektivní spolupráce/síťování mezi ZŠ, SŠ a VOŠ zapojenými do projektu;
 • zkvalitnění spolupráce pedagogických pracovníků (PP) zapojených ZŠ, SŠ i VOŠ, předávání a sdílení zkušeností, zkvalitnění jejich výukových metod a zvýšení profesní kvalifikace a rozvoji jejich pedagogických kompetencí díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi;
 • většímu zapojení žáků/studentů se SVP do tělesné výchovy a do dalších školních, mimoškolních a volnočasových aktivit;
 • formování pozitivních postojů žáků/studentů bez SVP k lidem se SVP;
 • vytvoření pozitivního klimatu ve třídě pro společné vzdělávání žáků/studentů se SVP a bez SVP;
 • snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělávání v důsledku poskytování kariérového poradenství
 • odborně proškolenými kariérovými poradci;
 • snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělávání díky realizaci komplexních preventivních,
 • intervenčních a kompenzačních opatření;
 • zvýšení odbornosti kariérových poradců aj.
Očekávaný přínos projektu (např. odborná příprava PP v problematice žáků/studentů se SVP, rozšiřování stávajícího počtu intervenovaných žáků se SVP, cílené vzdělávání kariérových poradců, vyhledání žáků, kteří jsou nejvíce ohroženi předčasným odchodem ze školy) koresponduje s potřebami definovaných cílových skupin. Projekt je tedy svým zaměřením, obsahem a stanovenými cíli v souladu se vzdělávacími prioritami na území Olomouckého kraje, které jsou stanoveny v KAP 2019–2021 a ŠIKK 2020–2021.V čem je navržené řešení inovativní? KA02 – stávající Regionální centrum APA bude rozšířeno o další metodiky a konzultanty a tím posílí svou intervenční činnost. Budeme vytvářet vhodné a inovativní proinkluzivní postupy ve školní tělesné výchově i mimoškolních činnostech zaměřených na pohybové programy. Žáci se SVP dostanou šanci stejně se rozvíjet v oblasti zdravého životního stylu jako jejich vrstevníci. KA03 – vznikne nové krajské centrum pro metodickou podporu pedagogických pracovníků v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. KA04 – vznikne nové krajské centrum pro metodickou podporu pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství v odborném vzdělávání. Všechna tří centra budou své činnosti realizovat v úzké kooperaci s PPP a SPC Olomouckého kraje.

Časopis - Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Významné akce

Karneval APA

Karneval APA

13. 11. 2020

Web  Info

Konference APA

Konference APA

  11. - 13. 11. 2020

Web

Dny na Monoski

Dny na Monoski

2019

Web

Expedice PřesBar

  11. - 18. 9. 2020

Web

Expedice PřesBar

pÁPÁ hrátky

Info  Fotky

pÁPÁ hrátky

Integrovaný zimní kurz

18. - 29. 1. 2021

Loučná nad Desnou

Integrovaný zimní kurz
Paralympijský školní den

Paralympijský školní den

Vánoční punčování

Vánoční punčování

konec listopadu 2020

Fotky

Sportovní hry mentálně postižených

Sportovní hry mentálně postižených

Celoživotní vzdělávání v APA

 
Celoživotní vzdělávání v APA

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Pracovníci subprojektu RC APA

Koordinátoři vzdělávacích center

Jesina webVedoucí RC APA OK

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 356, Mobil: +420 733 690 599
Více informací

baloun kontakt webKonzultant APA

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170, Mobil: +420 735 166 550

jarmar kontakt webKonzultant APA

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 773 511 051

Metodik APA pro vzdělávání pedagogů 

Adresa:
Střední škola polytechnická
Rooseveltova 79
Olomouc

vodakova kontakt webKonzultant APA 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Mobil: +420 728 061 720 

hajdukova kontakt webKonzultant APA 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 150, Mobil: +420 605 214 592 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

botkova kontakt webKoordinátor podpůrných opatření pro Olomoucký kraj (IKAP)

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 399

Metodik - outdoor 

Adresa:
třída Míru 117
Olomouc
77111
Telefon: +420 585 636 170

Koordinátorka aktivit APA, vzdělávání pedagogických pracovníků
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 607 91 87 06
Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Olomouc
SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc
www.ssprool.cz

Koordinátorka aktivit APA, vzdělávání pedagogických pracovníků
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 731 46 57 20
Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání Jeseník
Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník
www.soje.cz

Koordinátorka aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 737 44 20 55
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Kojetín
Dům dětí a mládeže Kojetín
Svatopluka Čecha 586, 752 01 Kojetín
www.ddm.kojetin.cz

Koordinátor aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 775 95 53 77
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Jeseník
Středisko volného času „Duha“ Jeseník
Průchodní 154, 790 01 Jeseník
www.duhajes.cz

Koordinátor aktivit APA, zájmového inkluzivního vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 601 52 83 25
Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, Olomouc
Dům dětí a mládeže Olomouc
17. listopadu 47/1034, 779 00 Olomouc
www.ddmolomouc.cz

Logolink_OP_VVV

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© Centrum APA, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci