UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Dovolujeme si Vám představit příklady dobré praxe, které budeme průběžně dále dále doplňovat. Z důvodu větší autenticity a přenosu skutečna si dovolujeme představit Vám nejdříve natočené medailonky zavěšené na našem youtube kanálu Centra APA. Pokud budete mít zájem o další příklady a informace, nabízíme příklady i v textové podobě.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na lyžařském výcvikovém kurzu - PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Centrum kolegiální podpory Kroměříž - PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Systémová podpora žáka se zdravotním postižením v inkluzivní tělesné výchově - PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Integrace osob se speciálními vzdělávacími potřebami do plaveckých aktivit - PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

 

imagesV tomto článku se budu věnovat principu vzdělávání žáků formou peer tutoringu v tělesné výchově na Základní Scio škole v Olomouci, jenž funguje na jiných principech než klasická státní základní škola. Scio škola se neřídí tradičními mainstreamovými postupy, autoritami a normami, jako běžná základní škola. Scio program založený na principech otevřenosti, svobody rozhodování, optimismu původně Ondřejem Štefflem v České republice v roce 1995. Scio školy fungují od roku 2015 a v Olomouci je již čtvrtým rokem.
Strategie peer tutoringu je pro tento typ školy běžná, ale uplatnění peer tutoringu jako nástroje pro začlenění kohokoliv do TV, tzv. inkluzivní TV, realizuje díky inspiraci aktivit projektu řešeného na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci „Společně v pohybu“ a aktuálně upravujeme na základě interních konzultací s pracovníky projektu.

Peer tutoring vnímáme jako přirozený princip soužití vrstevníků, který se uplatňuje v edukačním procesu. Žáci částečně přebírají odpovědnost za obsah, zejména za úpravy obsahu tak, aby se jej mohli účastnit všichni žáci, i ti, kteří mají speciální vzdělávací potřeby nebo jsou jen v některých činnostech méně šikovní nebo úspěšní. Pedagogickým vedením dochází k procesu uvědomění si jinakosti každého z nás a hledání podstaty společného soužití. Pokud pedagog (zde označován jako průvodce) dá možnost žákům spoluvytvářet hodiny tělesné výchovy, je možné vnést do rozvoje žáků a pedagoga úplně nový rozměr. Autorita se zde vytváří na základě vzájemného poznání se žáky. Ne na předpokladu „já jsem pedagog, ty jsi žák, tak poslouchej“. Tempo výuky si žák může zvolit sám a neomezuje se přesnými hodnotami hodnocení. Hodnocení žáka na vysvědčení je slovní a žák přesně ví co mu jde a na čem může pracovat. Vše záleží na nastavení a dodržování pravidel zavedených průvodcem. 

Hodiny tělesné výchovy jsou nastavené v naší škole tak, že jeden týden vede hodinu průvodce spíše direktivním způsobem (vnímejte klasicky pedagogickým). Ne proto, aby si zajistil autoritu, ale aby žákům ukázal nová cvičení, nové způsoby pohybu a učil je hodnoty, které využijí v běžném životě. A druhý týden si žáci volí sami svou aktivitu. K tomu je využitý papír, na který si žáci napíší aktivitu, napíšou se zde garanti aktivity. Buď danou aktivitu ovládají, anebo ji vůbec neumí a chtějí se jí naučit a pomoc průvodce s nabídkou aktivit v hodině. Zaměřím se nyní na hodiny, které vedou žáci. Několik dní před hodinou tělesné výchovy je vyvěšen papír s nabídkou pro tři aktivity. Do kolonky se napíší (žáci, kteří aktivitu zaštiťují a pod ně zájemci pro aktivitu. Tato nabídka funguje od první do deváté třídy. Žáci se mohou domluvit předem s průvodcem a ten jim poradí, případně pomůže s úpravou a zacílením jednotlivých aktivit. Vždy jsou zvoleny dvě aktivity. Žáci se respektují mezi sebou a nemají problém nechat jednoho žáka vysvětlovat pravidla hry s případnou ukázkou. Sám průvodce se občas může doptat, pokud cítí, že aktivita nebyla dostatečně popsána, může se doptat ve stylu, že nezná pravidla. Žáci většinou navštěvují kluby, kroužky či různé oddíly již od nízkého věku a přenášejí aktivity z tréninků do hodin tělesné výchovy.

Příklad: Žák si připraví fotbal. Zaměření aktivity je nácvik uvolnění hráče s míčem a střelba s následnou hrou. Funkce průvodce je rádcovství a doplnění popisu aktivit na konci hodiny, že proběhl tento nácvik. V případě, pokud by chtěl žák vést hodinu, je záměrem buď zdokonalení konkrétní pohybové dovednosti, nebo se žák může zaměřit například na přihrávky a uvolnění hráče bez míče. Individuální herní činnosti jsou pak rozvíjeny ve dvojicích, kdy společně s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami realizuje aktivitu spolužák, který navštěvuje mimoškolní sportovní fotbalový klub. Dochází k efektivnějšímu předávání zkušeností, rozvíjení motorických dovedností a žák bez postižení (fotbalista) rozvíjí sociální cítění a empatii.

Dalším příkladem může být: Žák si zvolí aktivitu gymnastiku. Protože gymnastika je obsáhlé téma, je zde více využití. Žák, který se zapsal jako garant, se chce naučit skok přes švédskou bednu. Mezitím další žáci se zdokonalují v tom, v čem chtějí. Na průvodci je, aby zajistil bezpečnost žáků. Mezitím si další žák zvolí, že se chce naučit přemet a druhý žák, jelikož chodí do oddílu gymnastiky, mu sám přinese pomůcky na nácvik a pomáhá mu s nácvikem. Průvodce se může zapojit a podle popisu žáka, předvést prvek, a tak vyzkoušet, zdali je prvek správně popsán. Ostatní žáci, kteří skákali přes bednu, se mohou zapojit do nácviku na přemet vpřed, protože jim tento prvek přijde jako atraktivní. Celkově pak hodina tělesné výchov působí dojmem buď kruhového tréninku, nebo variabilního provozu. Ten netvoří pedagog, ale sami žáci. S žákem se speciálními vzdělávacími potřebami pak společně cvičí zejména zkušenější žáci, kteří mají s gymnastikou předchozí osobní zkušenost.

Výhodou vedení hodiny samotnými žáky s dopomocí průvodce je, že žák si vyzkouší, jaké je vést hodinu, rozvíjí daleko více komunikaci (s pedagogem, i se spolužáky), než pokud by výuka probíhala frontálně. Cítí se být více platný, když navrhuje úpravu pravidel. Návrhy úprav pravidel jsou prodiskutovávány ve skupině. Ve chvíli, když dojde při výběru týmu (př.: podle čísel) k tomu, že by byli dva nejlepší hráči spolu, kapitáni stopnou číslování a rozdělí si hráče podle výkonnostních kvalit, aby oba týmy byly vyrovnané. Vzájemná podpora spolužáků vede k utužování vztahů mezi sebou. Spolupráce, která pak vzniká se přenáší i do jiných hodin. Děti se učí respektu a naslouchání si mezi sebou. Učí se organizovat skupinu, případně jednotlivce. Zároveň může být vrstevník vzorek, někým s kým se může i méně nadaný žák nebo žák např. s postižením lépe identifikovat než s pedagogem.

Nevýhodou je náročnost na bezpečnost pro průvodce. Nejedná se totiž o malé skupinky, ale jde vždy o spojení dvou tříd chlapců a dívek. Tím vzniká početnější skupina a náročnost na zvládnutí chodu a bezpečnosti žáků je vyšší, než pokud dělají všichni jednu aktivitu viz frontální výuka. Žáci se musí učit vyjádřit svůj nesouhlas, protože ve vysokém tempu hry, je náročné ovládat své emoce, na druhou stranu se vždy porušení pravidel ve hře domluví dopředu a žáci sami si sdělí, zdali to byl faul či nebyl, pokud ne musí zasáhnout průvodce. Nevýhodou může být delší diskuze v průběhu hodiny, a tím menší intenzita zatížení pro žáky. Ovšem žáci nejsou v hodině, aby se hýbali co nejvíc, protože se jinak nehýbají, ale jsou v hodině z důvodu rozvíjení se ve svých pohybových i charakterových dovednostech a učili se novým věcem, které mohou dále využít v reálném životě. Rozdělení pomůcek se řeší dopředu (viz garanti) aby se více žáků nesešlo nad jednou pomůckou a tím nevznikl o ni spor. Vše určuje domluva.

Celkově hodina vypadá následovně. Vstup do tělocvičny s průvodcem, rušná část formou individuálního zahřátí organismu a následuje kruh (informativní část hodiny, seznámení se s průběhem hodiny). Průvodce zvednutím ruky si sjedná pozornost a vyčká na plnou koncentraci žáků. V kruhu se sdělí, jak bude hodina vypadat, co kdo potřebuje, následují samotné aktivity. Je možné vykonávat dvě různé aktivity v jedné tělocvičně (vše záleží na domluvě). Na konci hodiny, následuje kruh, který plní funkci zpětné vazby. Zde probíhá diskuze mezi žáky a průvodcem. Konverzace je zaměřena na témata tělovýchovného, zdravotního a osobnostního charakteru, fair play i zodpovídání otázek typu „proč a za jakým účelem se pohybová aktivita prováděla“.

Pochopení smyslu jednotlivých pohybových aktivit, respekt tempa, úrovně individuálních dovedností a specifik potřeb jednotlivých žáků dává lepší předpoklad pro zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do společných aktivit v TV. To se i daří s podporou konzultantů APA, zapojení asistenta pedagoga, který absolvuje průběžná školení a semináře realizovaných projektem „Společně v pohybu“ a průvodcováním (v pozici učitele TV) absolventa oboru aplikovaná tělesná výchova, který jako student taktéž absolvoval řadu aktivit řešených v rámci projektu.

Mgr. Jan Divíšek

Průvodce (učitel) na Scio škole Olomouc

Absolvent oboru aplikovaná tělesná výchova

 

osek 2 zimaNa základní školu v Oseku u Rokycan dochází aktuálně do devátého ročníku žák LH se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) – žák s dětskou mozkovou obrnou (diparetická forma). Tento žák byl až do šestého ročníku uvolněn z výuky tělesné výchovy. V sedmém ročníku (září 2017) se stala jeho novou učitelkou TV Mgr. Lucie Kučerová, absolventka oboru Aplikovaná tělesná výchova na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP). Studium jí poskytlo teoretický a praktický základ pro zapojení žáka s tělesným postižením do výuky školní TV. Pro zajištění další podpory, především pak možnosti zapůjčení sportovně kompenzačních pomůcek, kontaktovala paní Kučerová Centrum APA při FTK UP. 

V té samé době začal fungovat projekt Společně v pohybu, jehož hlavním cílem byla podpora pedagogických pracovníků a žáků se SVP při jejich začleňování do společných pohybových aktivit. Paní Kučerová tedy kontaktovala příslušného konzultanta APA (autor tohoto článku), který měl na starost Plzeňský kraj, a probrali spolu možnosti zapojení do projektu Společně v pohybu. Prvním krokem bylo vytvoření přílohy k individuálnímu vzdělávacímu plánu do TV. V rámci půjčovny sportovně kompenzačních pomůcek Centra APA při FTK UP byl na školu přivezen sportovní vozík, který může žák se SVP používat ve výuce. Od té doby se žák se SVP účastní pravidelně tělesné výchovy. Učitelka má během TV k dispozici asistentku pedagoga. Na školu byla také zapůjčena jedna sada hry boccia, kterou je možné využít na paralelní formu výuky v situacích, kdy žák nemůže být zapojen do aktivit společně s ostatními žáky.

V červnu 2018 měla třída naplánovaný třídenní školní výlet do Železné Rudy na Šumavě. Výletu se zúčastnil i konzultant APA, který pomáhal s úpravou trasy jednotlivých výšlapů, popřípadě měl připravený pro žáky teoretický i praktický program zaměřený na změnu postojů k žákům se zdravotním postižením. Zároveň byl na dobu školního výletu zapůjčen ortopedický vozík, tak aby se mohl žák se SVP účastnit jednotlivých výšlapů (např. na Čertovo jezero). V pozitivním světle se ukázala velká část spolužáků, která se při jednotlivých túrách aktivně zapojila do zdolávání jednotlivých překážek a převýšení.

Vrcholem spolupráce mezi ZŠ Osek u Rokycan a Centrem APA při začlenění žáka se SVP do společných pohybových aktivit se pak stal lyžařský výcvikový kurz, který byl naplánovaný na leden roku 2019 na Zadově a Churáňově. Kurzu se opět zúčastnil konzultant APA Ladislav Baloun, který měl s sebou k dispozici dvě monoski zapůjčené z Centra APA. Jako vyškolený instruktor lyžování na monoski měl na kurzu na starosti žáka se SVP, se kterým po dobu pěti dnu piloval techniku jízdy ve speciální skořepině určené ke sjezdovému lyžování osob s tělesným postižením. Během kurzu se našel prostor i na svezení ostatních žáku ze ZŠ Osek na monoski.

V létě roku 2019 se podařilo paní učitelce Kučerové propojit rodinu žáka se SVP s účastníky závodu Metrostav cyklo handy maraton (pořádané organizací Cesta za snem). Členové plzeňského týmu PEŠEK Machinery si vybrali žáka SVP jako svého patrona pro tento závod, který proběhl na přelomu července a srpna roku 2019. Díky pozitivnímu přístupu celého týmu se podařilo zakoupit žákovi se SVP speciální cyklo tříkolku, na které pravidelně trénuje. Hlavní motivací žáka se SVP do cyklopřípravy je možnost účastnit se příští rok Metrostav cyklo handy maratonu jako platný člen týmu a pomoci tak zdolat trať, která čítá 2222 Km.

Velký dík za pozitivní změny v životě žáka se SVP patří paní učitelce Lucii Kučerové. Díky jejímu profesionálnímu přístupu, který ji stál mnohokrát i spoustu volného času, se podařilo začlenit žáka se SVP nejen do společných pohybových aktivit v rámci ZŠ Osek, ale také najít žákovi LH volnočasovou pohybovou aktivitu.

Ladislav Baloun (2019)

 

baluo01Kroužek všestranné pohybové přípravy je realizován od podzimu 2017 za podpory projektu OPVVV (výzva APIV), za jehož vedení odpovídá tým odborníků z katedry aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. První myšlenky o vzniku pohybového kroužku zaměřeného na základní gymnastiku pro všechny (včetně dětí či žáků se zdravotním postižením) však pochází z roku 2016, kdy jsem čerpala zkušenosti v oboru v zahraničí, především ve Finsku. Tamní příklad dobré praxe mě natolik nadchnul, že jsem se zpět domů vracela plná elánu jejich model vnímání a realizace gymnastiky pro všechny přenést i k nám. Pojem gymnastika pro všechny ve Finsku znamená, že je gymnastické cvičení zpřístupněno všem bez rozdílu věku, pohlaví či zdravotního znevýhodnění, což se plně neshoduje s definicí gymnastiky pro všechny v České republice. 

Otevření kroužku zaměřeného na gymnastiku otevřený i dětem se zdravotním znevýhodněním lze považovat za první malý krok k tomu, abychom se alespoň přiblížili i dalším zemím, které se v této oblasti už úspěšně realizují. Zájemcům doporučuji navštívit webové stránky Britské gymnastické federace, která má ucelený systém gymnastiky pro lidi s postižením taktéž dobře propracovaný, dokonce i na závodní úrovni.

I přes krkolomné začátky se pohybový kroužek podařilo otevřít. Největší oporou mi byla domovská katedra aplikovaných pohybových aktivit na FTK UP v Olomouci (konkrétně Centrum APA), kde mé nadšení sdíleli a pomohli mi dotáhnout vznik kroužku k samotné realizaci. V současné době kroužek navštěvuje přibližně jedna desítka dětí ve věku mladšího školního věku především s diagnózou poruchy autistického spektra či jiným mentálním postižením nebo tělesným znevýhodněním. Tato skupina je doplněna také o děti bez postižení, často rodinné příslušníky. Ve většině případů se tedy cvičení účastní i rodiče či “zdraví” sourozenci dětí. Účast rodičů však není povinná, a proto rodiče příležitostně volí místo asistence při cvičení zasloužený odpočinek v nedaleké kavárně Aplikačního centra BALUO. Kroužek má tedy charakter a prvky odlehčovací služby, které na území Olomouce všeobecně chybí.

Zvýšené personální nároky na instruktorský tým řešíme zařazováním dobrovolníků a studentů, kteří pocházejí z řad oborů aplikovaných pohybových aktivit nebo fyzioterapie. Přesah odborné stránky do fyzioterapie velmi oceňuji a doporučuji všem, kteří realizují podobně orientované pohybové cvičení. Úzký tým asistentů i začleněných rodin vytváří příjemné společenství, díky němuž má kroužek jedinečné kouzlo. Zvažujeme však i částečné zapojení studentů zahraničních univerzit, kteří krátkodobě na FTK studují. Očekáváme od toho jistý edukativní charakter. Jejich zapojení však s ohledem na charakter postižení některých cvičících dětí musí být postupné a pouze okrajové.

Pohybový kroužek je realizován v krásných a hlavně plně vyhovujících a bezbariérových, prostorech Aplikačního centra BALUO, které se nachází v areálu Fakulty tělesné kultury UP v olomouckém Neředíně. Tělocvična je vybavena vším, co je potřeba pro rozvoj základních pohybových dovedností. Děti jsou nejvíce nadšeni z velké trampolíny zabudované v zemi. Po úspěšném cvičení je pro děti skákání na trampolíně největší odměnou. Přes čelní stěnu tělocvičny se rozprostírá lezecká stěna až do výšky stropu, kterou taktéž využíváme a dětem tak poskytujeme nevšední zážitky. Cvičení zpestřují atraktivní a hlavně inkluzivní pomůcky vyrobené českou firmou Jipast. S touto firmou na základě dosavadní velmi dobré spolupráce právě v rámci tohoto kroužku a ověření využitelnosti pomůcek zakoupených z projektu OPVVV plánujeme hlubší spolupráci s přesahem do inkluzivní TV na základních a středních školách. Některé pomůcky však doporučujeme i školám mateřským. Pomůcky jsou nejen bezpečné, ale i lehké na přenášení a mají mnoho způsobů využití. Realizovat cvičení v takto zařízených prostorech je zkrátka radost. Díky tomu jsme schopni pohybové gymnastické nástroje opravdu rozšířit na komplexní rozvoj pohybové gramotnosti, které prozatím pro lepší srozumitelnost laické veřejnosti označujeme jako všeobecnou pohybovou přípravu.

Myšlenka, že gymnastika je motorický pilíř všech pohybových aktivit, ovlivňuje obsahové zaměření kroužku. Cvičení je zaměřeno na zdokonalení a rozvoj základních lokomocí (chůze, běh, poskoky aj.) a jednoduché prvky akrobatické gymnastiky (kotouly vpřed, přemety stranou). Vhodnými cviky se snažíme podpořit správné držení těla dětí a posilujeme svaly hlubokého stabilizačního systému. Nezapomínáme ani na řádné protažení či rovnovážné, koordinační cvičení. Důraz je kladen na správné provedení každého cviku včetně adekvátní dopomoci. Součástí cvičení je míčová průprava, různorodé pohybové hry a hlavně zábava zprostředkovaná pohybem.

 

Michaela Veličková (2019)

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka