UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Dovolujeme si Vám nabídnout příklady zpracovnání přílohy k individuálními vzdělávacímu plánu (IVP) či plánu pedagogické podpory (PlPP) zaměřené na žáky i žákyně s různým charakter postižení či speciálních vzdělávacích potřeb. Výčet v žádném případě není kompletní, i když se jej budeme snažit doplňovat.

Nejdná se o plány vymyšlené, ale naopak reálně využívané. Jména žáků samozřejmě uvádíme fiktivní. V současné době jsme zpracovali již více než 250 takových plánů, ať v podobě IVP či PlPP, z pochopitelných důvodů (anonymita; hrozba zdroje pro formalizované plány s ohledem na relevantní diagnózu apod.) není naší snahou zavěšovat sem všechny. Jako jednou ze dvou pracovišť (kromě Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci je to ještě Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy), které se na tyto typy plánů specializuje tak doplňujeme současného portfolio služeb školských poradenských zařízení typu speciálně pedagogické centrum nebo částečně i pedogicko-psychologická poradna. V budoucnu bychom rádi byli spíše jejich součástí, tak jak se to daří např. v Olomouckém kraji. 

Zdůrazňuji jen, že zavěšené plány nejsou vzorové a fiktivní, ale reálné, tak je je přináší pedagogický život, i s případnými nedokonalosti (co je vlastně v současném pedagogickém světě dokonalé). Ačkoliv realizujeme podporu u žáků s nejrůznějšími diagnózami, u některých (zejména tělesné či zrakové postižení v kombinacích) jsou úpravy nejzřetelnější a nejznázeji pochopitelné. Z toho důvodu převládají zejména výše uvedené diagnózy. Nechť jsou Vám prezentované plány inspirací!

 

Ondřej Ješina (2020)

 

Podpůrná opatření pro žáka/žákyni s ...:

 

1) IVP - mukopolysacharidóza (I. stupeň)

2) PlPP - zrakové postižení (součást lyžařský kurz)

3) IVP - zrakové postižení (+ dlouhodobá onemocnění)

4) IVP - souběžné postižení více vadami (TP, MP, ZP)

5) IVP - tělesné postižení (+ PAS)

6) IVP - zrakové postižení (I. stupeň)

7) IVP - zrakové postižení (II. stupeň)

8) IVP - tělesné postižení (spastická forma)

9) IVP - tělesné postižení (hypotonická forma)

10) IVP - onkologické onemocnění (+ TP)

11) IVP - souběžné postižení více vadami (I. stupeň)

 

 

Příklady dobré praxe - výběr konkrétních typů pohybových aktivit pro inkluzivní TV v praxi

 

Plavání - doporučení pro I. stupeň

 

Všestranná pohybová příprava - MŠ

 

 

Tabulka pro zpracování IVP:

PŘÍLOHA

K INDIVIDUÁLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PLÁNU - TĚLESNÁ VÝCHOVA

OBECNÉ INFORMACE

Jméno a příjmení žáka

 

Datum narození

 

Škola

 

Třída / ročník

 

Školní rok

 

 

PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ

ŠPZ, které vydalo doporučení pro IVP

 

Školská poradenská zařízení, poskytovatelé zdravotních služeb a jiné subjekty, které se podílejí na péči o žáka

 

 

DIAGNOSTIKA

Diagnóza zdravotního postižení:

 

Vnější podmínky:

 

Diagnostika pohybových dovedností:

 

Diagnostika vědomostí a poznatků ohledně pohybového učení a zdraví:

 

Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka (cíle IVP)

/

Cíle v TV dle tematického plánu pro TV:

 

 

Předměty, jejichž výuka je realizována podle IVP:

 

Kontraindikace:

 

Učební osnovy:

 

Učivo dle RVP ZV:

 

Výstupy dle RVP ZV:

 

 

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

(specifikace stupňů podpůrných opatření)

 

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání

 

 

Organizace výuky

 

 

Způsob zadávání a plnění úkolů

 

 

Hodnocení žáka

 

 

Pomůcky a učební materiály

 

 

Podpůrná opatření jiného druhu

 

 

Personální zajištění úprav průběhu vzdělávání (asistent pedagoga, další pedagogický pracovník)

 

 

Další subjekty, které se podílejí na vzdělávání žáka

 

 

Další ujednání mezi vyučujícím, žákem a zákonným zástupcem

 

 

 

VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY

Časový plán:

Modifikace činností:

Září

 

 

Říjen

 

 

Listopad

 

 

Prosinec

 

 

Leden

 

 

Únor

 

 

Březen

 

Duben

 

Květen

 

 

Červen

 

 

Kontrola plnění IVP v rámci TV:

Vstupní diagnostika, průběžné hodnocení, pozorování a výstupní diagnostika.

Časové období plnění IVP:

Září 2021 – červen 20222

     

Osoby zodpovědné za vzdělávání a odbornou péči o žáka

Jméno a příjmení

Podpis

Třídní učitel/ka

   

Učitel/ka TV

   

Ředitel/ka

 

 

Osoby podílející se na vzdělávání žáka

Jméno a příjmení

Podpis

Zákonný zástupce žáka

   

Pracovník SPC

   

Konzultant APA

   

Doporučená literatura:

Elektronicky zaslané metodické materiály:

 

V Olomouci                                            dne 

 

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka