UP logo FTK horizont bila cz

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

logo FTK UP

logo APA studium

Centrum aplikovaných pohybových aktivit

STUDUJ APA V OLOMOUCI!     #APANGERS

Fungování Centra APA od jeho vzniku na Katedře aplikovaných pohybových aktivit, která je unikátním pracovištěm na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, bylo bezprostředně spojeno s externím spolufinancováním z nejrůznějších projektů. Dříve než se podařílo oficiální zřízení, ke kterému pomohly standardy FTK a vůle tehdejšího děkana doc. Zbyňka Svozila a tehdy nového vedoucího Katedry APA dr. Zbyňka Janečky, bylo fungování Centra APA tak trochu ukryto pod pláštěm přelomového projektu Podpora integrace dětí s tělesným postižením ve školní tělesné výchově prostřednictvím CENTRA APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT (garantem a otcem myšlenky vzniku byl Martin Kudláček). Tento projekt umožnil postavit základy takřka všeho, co se v dalších letech povedlo úspěšně rozvíjet. Díky této zkušenosti bylo možné rozšířit zájem Centra APA i na jiné cílové skupiny než jen na žáky s tělesným postižením. Zároveň jsme tak trochu opustili hranice Olomouckého kraje a svým působením se rozšířili na další spádové regiony. Vznikl koncept dvou projektů, jejichž zkrácené názvy byly Centrum podpory integrace a Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit.

V průběhu dalších let bylo možné řešit i konkrétní témata specificky zaměřená na některé cílové skupiny či implementaci v ČR dosud neřených přístupů, metodik či pedagogicko-sociálních strategií. Mezi nejvýznamnější projekty tohoto druhy patří bezesporu propojení s nadačním fondem Krtek při Klinice dětské onkologie v Brně. Prvním byl projekt Krtek v síti, po němž následoval Krtek v pohybu. Za významné považujeme i zapojení pracovníků Centra APA do projektů, které dále rozvíjejí i jiná pracoviště. Příkladem takového dlouhodobého projektu je rozvoj tzv. Terapie divočinou (z angl. Wilderness Therapy).

V současné době je nejkoncepčnějším a nejsystematičtějším projektem spojujícím téměř všechny výše popsané základní charakteristiky pracoviště projekt "Etablování pracovní pozice Konzultant APA". Pro tento spojující projekt bylo nutné oslovit hned několik klíčových spolupracujících organizací. Díky tomu byla zahájena dlouhodobá a systematická spolupráce zejména s Olomouckým krajem, největším školským poradenským zařízením v ČR, a to PPP a SPC Olomouckého kraje, Asociací pracovníků speciálně poradenských center, Fakultou tělesné výchovy a sportu UK v Praze, Centrem celoživotního učení Olomouckého kraje, ale i s příslušným oddělením Veřejného ochránce práv, Disability panelem Evropského parlamentu v Bruselu a samozřejmě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomuto spojení bylo možné řešit nejklíčovější subprojekty s vysokými finančními příspěvky, a to zejména projekt Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti; spoluúčast na implementaci krajského akčního plánu ve vzdělávání Olomouckého kraje či spolupráci na projektu Pohyb pro inkluzi. Jen tento postupný, týmový a systematický přístup dává šanci na změnu v přístupu odpovědných orgánů pro řešení hlavního cíle Centra APA, kterým je podpora dětí i dospělých se speciálními potřebami pro zvýšení kvality jejich života prostřednictvím pohybově orientovaných programů. Podporou pro naplňování těchto cílů bylo i zapojení do jinak zaměřených projektů, jako byly např. KLIKO (součást i inkluzivní TV a program Paralympijský školní den) nebo ZVYK (projekt zabývající se komunikací s osobami se zdravotním postižením). 

Kromě těchto projektů je Centrum APA aktivní i na komunální úrovni při podpoře a řešení projektů na úrovni obce a okolních regionů. Od roku 2013 je každoročně finančně podporovaná činnost pro občany města Olomouce a okolí s fondu Odboru sociálních věcí. Centrum APA je členem Akční skupiny občanů se zdravotním postižením a mnohých dalších. Významným způsobem se Centrum APA a Katedra APA zapojují do podpory sportovní činnosti dětí a mládeže (bohužel oblast na národní úrovni většinou velmi nesystémově řešená) nebo při pořádání významných sportovních národních či mezinárodních akcí. V plejádě realizovaných uveďme velmi úspěšné Mistrovství světa v parahokeji 2019 v Ostravě, o 10 let dříve také MS ve sledge hokeji tamtéž. Dále dlouholetou spolupráci s Českým hnutím speciálních olympiád a pořádání nejen regionálních her, ale i významnou podporu národní her, národních finále v některých sportech a zejména pak Evropské hry speciálních olympiád v roce 2005. Výše uvedená podpora pro práci s mládeží s postižením se zhmotňuje již více než 20 let při pořádání zimního inkluzivního kempu v Loučné nad Desnou. V posledních letech se třítýdenního seriálu účastní více než 250 osob a cca 15 různých organizací (sportovní kluby, školy, čeští i zahraniční studenti, učitelé v rámci celoživotního vzdělávání, rodiny dětí s postižením, dobrovolníci, neziskové organizace, zahraniční partneři). V rámci tohoto subprojektu jsme pyšní na dlouhodobou spolupráci s Českým svazem zrakově postižených sportovců nebo Českého svazu neslyšících sportovců

Neméně aktivní je Centrum APA v rámci aktivit Katedry APA s výraznou podporou Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci na poli mezinárodním. Úžasné podhoubí pro tento mezinárodní úspěch vypěstovala prof. Hana Válková svým zapojením do seriálu projektů pod hlavičkou THENAPA (vytvoření a podpora sítě odborníků napříč Evropou a později Evropskou unií). V posledních letech je více než úspěšným pokračovatelem její zahraniční práce doc. Martin Kudláček. Díky jeho iniciativě naše pracoviště v minulosti vedlo projekt pro stanovení evropských standardů pro APA, tedy European Standards of Adapted Physical Activities (EUSAPA). Pracovníci Centra APA stáli a stále stojí za znovuzaložením a vedením European Federation of Adapted Physical Activities (EUFAPA). Řada mezinárodních projektů prakticky orientovaných měla naše pracoviště jako jednoho ze spoluřešitelů projektu, ať už to byly projekty European inclusive physical activity training (EIPET), Universal Fitness Inclusion Training Working Group, projekt EQuiPPE (pohybové aktivity pro děti mladšího školního věku) či projekt SSaMs (prevence předčasného odchodu ze vzdělávání prostřednictvím pohybových aktivit).

Kromě všech těchto projektů realizujeme i setkávání, kde se propojuje teorie s praxí a dali jsme vzniknout značkám seminářů a konferencí, které s dalšími organizacemi a kolegy s jiných pracovišť udržujeme. Jedná se zejména o seminář Integrace jiná cesta (různě tématicky zaměřené semináře, které spojuje téma celospolečnské inkluze a pohybových aktivit), seminář Aktivní v každém věku (věnovaný potřebám seniorů a pracovníků různých organizací s výrazným přesahem zdravotním a rehabilitačním), zejména pak seriál Českých národních konferencí aplikovaných pohybových aktivit

Za dosavadním úspěchem pracoviště stojí jistě podpora Fakulty tělesné kultury UP a práce generace kolegů minulých či dlouhodobě na pracovišti působících. Stejně tak je jedním z principů práce zodpovědnost, zodpovědnost za kvalitně odvedenou práci a zodpovědnost za cílovou skupinu, tedy děti i dospělé, se kterými pracujeme. Dalším principem je týmovost a snaha o přátelskou atmosféru. Pevně doufám, že si tyto atributy bude možné udržet i v dalších projektech, které nás v nejbližší době čekají.

 

 

Ondra Ješina (2020)

Slide background

#StudujAPAvOlomouci

Buď součástí týmu

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

 

Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka